o-net สมัครสอบ โอเน็ต

สทศ. ประกาศวันสมัครสอบ O-NET สำหรับ ป.6 ม.3 รอบเหตุสุดวิสัย 2559

Home / ONET / สทศ. ประกาศวันสมัครสอบ O-NET สำหรับ ป.6 ม.3 รอบเหตุสุดวิสัย 2559

สำหรับน้องๆ คนไหนที่พลาดโอกาสในการสอบ O-NET ในรอบปกติ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ตอนนี้ทาง สทศ. ได้ทำการประกาศเปิดยื่นใบคำร้องสมัครสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยน้องๆ สามารถยื่นคำร้องได้ตั้วแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 

สมัครสอบโอเน็ตรอบเหตุสุดวิสัย ป.6, ม.3

เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน โดยไม่มีบุคคลใดคาดหมาย หรือคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น และไม่อาจป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นไปได้ แม้ว่าตนเองจะได้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ตาม ซึ่งส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบ O-NET ในช่วงวันและเวลาที่ทำการสอบได้ แบ่งเป็น 2 กรณีด้วยกัน ดังนี้

  1. เหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง เช่น ความเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษา
  2. เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักเรียน เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด เหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา–มารดา แล้วทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ เหตุฉุกเฉินที่ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่กำหนดได้

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ O-NET รอบพิเศษ สำหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย

  1. เป็นนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
  2. เป็นนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560
  3. เป็นนักเรียนเทียบเท่าชั้น ป.6 หรือ ม.3 ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
  4. เป็นนักเรียนชั้น ป.6 หรือ ม.3 ที่โรงเรียนไม่ได้ส่งข้อมูลเข้าสอบ ในกรณีนี้นักเรียนต้องส่งหนังสือรับรองจากโรงเรียนว่าไม่ได้ส่งรายชื่อเข้าสอบจริง

วิธีการสมัครสอบ

น้องๆ สามารถทำการสมัครด้วยตนเองที่ สทศ. หรือทางไปรษณีย์โดยวิธี EMS เท่านั้น โดยส่งมาที่ กลุ่มงานบริหารการทดสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สามารถดาวน์โหลดใบคำร้องขอสอบได้ที่นี่

ตารางการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 รอบพิเศษฯ ปีการศึกษา 2559

ตารางการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 รอบพิเศษฯ ปีการศึกษา 2559 ตารางการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 รอบพิเศษฯ ปีการศึกษา 2559

รายละเอียดประกาศการสมัครสอบ O-NET รอบพิเศษฯ 2559 : www.niets.or.th/uploads/

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.niets.or.th