GAT/PAT ขั้นตอนการสมัครสอบ สมัครสอบ

ขั้นตอนการลงทะเบียนรายใหม่ GAT/PAT และ วิชาสามัญ

Home / ข่าวการศึกษา / ขั้นตอนการลงทะเบียนรายใหม่ GAT/PAT และ วิชาสามัญ

ขั้นตอนการลงทะเบียนรายใหม่ GAT/PAT หรือวิชาสามัญ ขั้นตอนต่างๆ สำหรับผู้สมัครสอบ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในระบบใดเลย ทั้งในระบบ GAT/PAT หรือวิชาสามัญ มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียนรายใหม่ GAT/PAT และ วิชาสามัญ

ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565

UPDATE ข้อมูลปีการศึกษา 2565 ที่นี่ >> GAT/PAT <<

//

//

ข้อมูลเดิมปี 2564

  1. เข้าไปที่ www.gatpat.niets.or.th
  2. โดยคลิกที่ปุ่ม ” ลงทะเบียนใหม่ ” จากนั้นจะได้รับ Username , Password
  3. เข้าสู่ระบบ โดยต้องใช้ Username และ Password ที่ได้สมัครไป
  4. เลือกวิชาที่ต้องการสอบ และทำการยืนยันการสมัครสอบ
  5. เลือกสนามสอบที่ต้องการ
  6. การสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ทำการชำระเงิน

(สามารถทำการชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สำหรับผู้สมัครสอบที่เลือกสนามสอบในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ให้เข้าสู่ระบบอีกครั้ง เพื่อทำการเลือกสนามสอบ โดยตรวจสอบสถานะการชำระเงิน จากนั้นก็กดปุ่มเลือกสนามสอบ)

เงื่อนไขการลงทะเบียน

1. ผู้สมัครสอบสามารถลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียว

2. ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง ว่าถูกต้องตรงตามที่ สทศ. กำหนด

3. ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง มิฉะนั้นหากเกิดความเสียหาย ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

4. ผู้สมัครสอบต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชนของตนเอง และตรวจสอบให้ถูกต้อง ก่อนยืนยันการลงทะเบียน

5. ภายหลังการลงทะเบียน ผู้สมัครสอบจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เพศ เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง และความต้องการพิเศษ ต้องติดต่อ สทศ.เท่านั้น

6. ผู้สมัครสอบต้องจดหรือจำ และเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับ เพราะจะมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาแก้ไขข้อมูลของท่านในระบบส่วนบุคคลของท่านได้

7. หากผู้สมัครสอบไม่ทำตามเงื่อนไขการลงทะเบียน หรือมีเหตุอื่นใด ที่มิได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขการลงทะเบียน ผู้สมัครสอบยินยอมรับคำวินิจฉัยของ สทศ.

ข้อความยินยอม ยอมรับเงื่อนไข

ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขการสมัครสอบและขอยืนยันว่า ข้อมูลที่ข้าพเจ้าระบุมีความถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบและพบว่า ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง และขัดกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบครั้งนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม ต้นฉบับ PDF

บทความที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา 2564

ตัวอย่างหน้าตาของการลงทะเบียน สำหรับผู้สมัครรายใหม่

ขั้นตอนการลงทะเบียนรายใหม่ GAT/PAT และ วิชาสามัญ

เข้าไปที่ www.gatpat.niets.or.th

ลงทะเบียนรายใหม่ GAT/PAT

คลิก ลงทะเบียนใหม่

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

เงื่อนไขการลงทะเบียน

เงื่อนไขการลงทะเบียน

กรอกข้อมูลการศึกษา และที่ตั้งสถานศึกษาให้ครบถ้วน

กรอกข้อมูลการศึกษา และที่ตั้งสถานศึกษาให้ครบถ้วน

เบอร์โทรติดต่อ

นักเรียนต่างชาติ

กำหนดชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

ตรวจสอบข้อมูล กดปุ่มลงทะเบียน

ตรวจสอบข้อมูล กดปุ่มลงทะเบียน

รายละเอียด GAT/PAT : www.niets.or.th/th/catalog/view/246

รายละเอียดต่างๆ

บทความแนะนำ