ข้อสอบ O-NET ข้อสอบโอเน็ต คำศัพท์ คำศัพท์ ม.6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด D กว่า 200 คำ ที่ออกสอบ O-NET ม.6 บ่อยที่สุด

Home / ONET / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด D กว่า 200 คำ ที่ออกสอบ O-NET ม.6 บ่อยที่สุด

รวม คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด D ที่ออกสอบ O-NET ม.6 บ่อยที่สุด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด D

ลำดับที่ : คำศัพท์ : Parts of Speech : Word Class : ความหมาย

1 damage n. C.W. ความเสียหาย
2 dare v. C.W. กล้า
3 dawn n. C.W. การเริ่มต้น, รุ่งอรุณ
4 day off n. C.W. วันหยุด (ไม่ต้องทํางาน), วันหยุดงาน
5 day-to-day adj. C.W. วันแล้ววันเล่า

6 deadline n. C.W. เส้นตาย, กําหนดเวลาในการทํางาน
7 deal v. C.W. จัดการ, จัดสรร
8 dealing n. C.W. วิธีปฏิบัติต่อผู้อื่น
9 debate v. C.W. ถกเถียง, โต้วาที
10 debris n. C.W. ซากปรักหักพัง, เศษ, ขยะ

11 decade n. C.W. ระยะเวลา 10 ปี
12 deceive v. C.W. หลอกลวง, ต้มตุ๋น
13 decent adj. C.W. เหมาะสม, สภาพ, อ่อนโน้ม
14 decision n. C.W. การตัดสินใจ
15 declare v. C.W. ประกาศเปิดเผย, ยืนยัน

16 decline v. C.W. เอียง, ลาดลง, บ่ายลงไป, เสื่อมลง
17 decoration n. C.W. การตกแต่ง, เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับ
18 decrease v. C.W. ลดลง
19 dedicate v. C.W. อุทิศ, อุทิศตัว, ถวาย
20 dedication n. C.W. การอุทิศให้, คําอุทิศ

21 deduction n. C.W. การหักลบ, การอนุมาน
22 defamation n. C.W. การใส่ร้าย, การทําลายชื่อเสียง
23 defective adj. C.W. มีจุดบกพร่อง, ไม่สมบูรณ์
24 defend v. C.W. แก้ตัว, ปกป้อง
25 defendant n. C.W. จําเลยหรือผู้ต้องหา

26 defense n. C.W. การป้องกัน
27 defiantly adv. C.W. อย่างท้าทาย, อย่างต่อต้าน
28 deficiency n. C.W. ภาวะที่ขาดแคลน, ความไม่สมบูรณ์, ความไม่เพียงพอ
29 defy v. C.W. ท้าทายอํานาจ, ท้า, ฝ่าฝืน, ดื้อดึง, ขัดขืน
30 define v. C.W. ให้คําจํากัดความ

31 definitely adv. C.W. อย่างแน่นอน, เด็ดขาด
32 definition n. C.W. คําจํากัดความ, คํานิยาม, การกําหนด, การจํากัดวง
33 deform v. C.W. ทําให้เปลี่ยนรูป, ทําให้พิการ
34 degree n. C.W. ความแตกต่าง, ระดับ, ชั้น, ฐานะ
35 déjà vu n. C.W. ภาพหลอนจากความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เคยพบมาก่อน

36 delay n. C.W. การล่าช้า, การเลื่อน
37 deli n. C.W. (delicatessen) ร้านขายอาหารสําเร็จรูป, อาหารสําเร็จรูป
38 deliberate adj. C.W. รอบคอบ, สุขุม, ใคร่ครวญ, โดยเจตนา
39 deliberately adv. C.W. อย่างรอบครอบ, สุขุม, ใคร่ครวญ
40 delicacy n. C.W. ความเปราะบาง

41 delicious adj. C.W. อร่อย
42 delight n. C.W. ความยินดี, ความปีติยินดี, ความสุขใจ
43 deliver v. C.W. ส่ง, ปล่อย, มอบ
44 delusion n. C.W. การหลอกลวง, ภาวะที่ถูกหลอกลวง
45 deluxe adj. C.W. หรูหราสง่างาม

46 demand v. C.W. ต้องการ
47 democracy n. C.W. ประชาธิปไตย
48 democratic adj. C.W. เกี่ยวกับประชาธิปไตย
49 demonstration n. C.W. การพิสูจน์, การสาธิต
50 denim n. C.W. ผ้าฝ้ายอย่างหนา, กางเกงยีนส์ที่ทําจากผ้าฝ้าย

51 denote v. C.W. แสดงถึง, หมายความถึง
52 dense adj. C.W. แน่น, ทึบมัว
53 department n. C.W. กรม, กอง, เขต, ภาค, กระทรวง
54 departmentalize v. C.W. ทําให้เป็นแผนก
55 departure n. C.W. การจากไป, การออกเดินทาง

56 depend on v. C.W. เชื่อใจใน, ไว้วางใจใน, ขึ้นอยู่กับ, พึ่งพา, แปรตาม, แน่นอน
57 dependable adj. C.W. เชื่อถือได้, พึ่งพาได้, ไว้วางใจได้
58 depress v. C.W. หดหู่ใจ, เศร้า, ถูกกดลง, (เศรษฐกิจ) ตกต่ำ
59 depressed adj. C.W. หดหู่ใจ, เศร้า, ถูกกดลง
60 depression n. C.W. หลุมหรือแอ่ง, ภาวะซึมเศร้า

61 deprive v. C.W. ถอดถอนทําให้ไม่ได้รับ, ตัดสิทธิ์, กีดกัน
62 depute v. C.W. แต่งตั้งให้ทํางานแทน, มอบหมาย, กําหนดให้, เป็นตัวแทน
63 deputy n. C.W. ผู้แทน, ตัวแทน, รอง
64 derive v. C.W. ได้มาจาก, กําเนิดมาจาก, มาจาก
65 descent n. C.W. การตกลงมา, การสืบเชื้อสาย

66 describe v. C.W. บอกพรรณนา
67 description n. C.W. คําอธิบาย
68 desert v. C.W. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, หนีทัพ
69 deserve v. C.W. เหมาะสมกับ , สมควรได้รับ
70 desirable adj. C.W. มีค้า, ปรารถนา, เป็นที่พึ่ง

71 desire n. C.W. ปรารถนา, ต้องการ
72 desolate adj. C.W. ที่รกร้าง, แห่งแล้ง
73 despair n. C.W. สิ้นหวัง, หมดหวัง
74 desperate adj. C.W. อันตราย, เข้าตาจน, ล่อแหลม
75 desperation n. C.W. ความสิ้นหวัง

76 despite prep. F.W. ถึงอย่างไรก็ตาม, โดยไม่คํานึงถึง
77 destination n. C.W. จุดมุ่งหมาย
78 destroy v. C.W. ทําลาย, ผลาญ
79 destruction n. C.W. การทําลาย, ภาวะที่ถูกทําลาย, สาเหตุของการทําลาย, วิธีการทําลาย
80 detective n. C.W. นักสืบ

81 detention n. C.W. การกักขัง, การคุมตัว, การกักกัน
82 detergent n. C.W. ผงซักฟอก, สิ่งชําระล้าง (เช่น สบู่)
83 determination n. C.W. ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจ
84 determine v. C.W. กําหนด, ตัดสินใจ, ตกลงใจ, ตั้งใจ, ยุติ
85 determinism n. C.W. ลัทธิพรหมลิขิต, ลัทธิที่เชื่อเรื่องโชคชะตา

86 develop v. C.W. พัฒนา
87 development n. C.W. การพัฒนา
88 devolution n. C.W. การถ่ายโอนอํานาจ
89 devote v. C.W. อุทิศตน, ทุ่มเท, จงรักภักดี
90 diagonal adj. C.W. เกี่ยวกับเส้นทแยงมุม, เกี่ยวกับเส้นขวาง, ที่ขวาง

91 diagonally adv. C.W. เป็นแนวทแยงมุม
92 diagram n. C.W. ภาพวาด, แบบหรือแผนผังที่ใช้ในการอภิปราย
93 dial n. C.W. นาฬิกาแดด, ใบหน้า, หน้าปัด (นาฬิกา, วิทยุ, โทรทัศน์)
94 dialect n. C.W. รูปแบบการใช้ภาษาเฉพาะถิ่น
95 diamond n. C.W. เพชร, ไพ่ข้าวหลามตัด

96 dictatorship n. C.W. การปกครองแบบเผด็จการ, อํานาจเผด็จการ
97 die out v. C.W. หายไป, จากไป
98 diesel n. C.W. พาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
99 diet n. C.W. อาหาร, โภชนาการ
100 dietary adj. C.W. เกี่ยวกับโภชนาการ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด D ที่ออกสอบ O-NET ม.6 บ่อยที่สุด

101 differentiate v. C.W. ทําให้แตกต่าง, ทําให้เปลี่ยนแปลง, บอกความแตกต่าง
102 dimension n. C.W. มิติ
103 dimensional adj. C.W. ที่มีมิติ
104 diminish v. C.W. ทําให้เล็กลง
105 dimmer adj. C.W. มืดสลัว, ไม่ชัด

106 dip v. C.W. จุ่ม, แช่, เอียง, ลด, ตัก
107 diploma n. C.W. อนุปริญญา, ประกาศนียบัตร, ใบอนุญาต
108 directly adv. C.W. โดยตรง
109 director n. C.W. ผู้อํานวยการ
110 dirigible adj. C.W. สามารถควบคุมบังคับได้

111 dirt n. C.W. สิ่งสกปรก, สิ่งไร้ค่า
112 disabled adj. C.W. พิการ, ไร้ความสามารถ
113 disadvantage n. C.W. ภาวะที่เสียเปรียบ, ข้อเสีย
114 disappearance n. C.W. สูญหาย, การหายสาบสูญ
115 disappointing adj. C.W. น่าผิดหวัง, น่าเสียดาย

116 disapproval n. C.W. ความไม่เห็นด้วย
117 disapprove v. C.W. ไม่เห็นด้วย
118 disarm v. C.W. ปลดอาวุธ, ทําให้หายโกรธ, เอาชนะ, ลดกําลังทหาร
119 disaster n. C.W. ความหายนะ, ภัยพิบัติ
120 disastrous adj. C.W. ความล้มเหลว, เกี่ยวกับความล่มจม

121 discard v. C.W. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ทิ้งไป, โยนทิ้ง
122 discipline v. C.W. ฝีกฝน, ทําให้มีวินัย, ลงโทษ, แก้ไข
123 discotheque n. C.W. สถานบันเทิง, งานเลี้ยง
124 discourse n. C.W. การสนทนา, การพูดหรือเขียนบรรยาย
125 discover v. C.W. ค้นคว้า, ค้นหา, ค้นพบ

126 discrepancy n. C.W. ความแตกต่าง, ความขัดแย้ง
127 discrimination n. C.W. ความสามารถในการแยกแยะ, การเลือกปฏิบัติ, อคติ
128 discuss v. C.W. ถกเถียง, อภิปราย
129 discussion n. C.W. การอภิปราย, การโต้แย้งหาเหตุผล
130 disease n. C.W. ปัญหา,โรคภัยไข้เจ็บ, โรค, ภัยสังคม

131 disfigure v. C.W. ทําให้เสียโฉม, ทําให้ผิดรูปผิดร้าง
132 disguise v. C.W. ปลอมตัว, ปลอมแปลง, ซ่อนเร้น
133 disgusting adj. C.W. น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง
168 dormitory n. C.W. หอพักนักศึกษา, ห้องนอนรวม
169 dosage n. C.W. การให้ยา, จํานวนยาที่ให้
170 dotted adj. C.W. เป็นจุดๆ, เป็นแต้ม, เป็นหย่อมๆ

171 doubt n. C.W. ความสงสัย, ความไม่แน่ใจ
172 doubtful adj. C.W. ความไม่ไว้ใจ
173 dough n. C.W. แป้งผสมน้ํา, ขนมเค้ก, เงิน (คําแสลง)
174 down prep. F.W. ( เดิน ) ไปตาม, ทางใต้, ต่ำลง
175 downside n. C.W. ด้านล่าง

176 drag v. C.W. ลาก, ดึง, จูง, ควานหา
177 drain v. C.W. ระบาย, ฟันทิ้ง, ทําให้สูญเสีย, ดื่ม, ดวด
178 dramatic adj. C.W. เกี่ยวกับละคร, ที่ตื่นเต้นเร้าใจ
179 dramatically adv. C.W. เป็นอย่างละคร, อย่างเต้นตื่น, อย่างมาก
180 drawback n. C.W. อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, จุดบกพร่อง

181 drawing n. C.W. ศิลปะในการวาดภาพ, การวาดภาพ
182 dream of v. C.W. ฝันถึง, คิดถึงเรื่อง, พิจารณา, นึกถึง
183 dream up v. C.W. คิดแผนการ, คิดค้น
184 drill v. C.W. เจาะรู
185 drive over to v. C.W. ขับไปบ้าน, ขับเข้าไปที่

186 driving license n. C.W. ใบขับขี่
187 drop off v. C.W. หลุด, ทิ้งไว้, หลับ, แย่ลง
188 drop out v. C.W. หล่น, ตัดออกจาก
189 drought n. C.W. ฤดูแล้ง, แห้งแล้งหรือขาดแคลนน้ํา
190 drug n. C.W. ยารักษาโรค, ยาเสพติด

191 drummer n. C.W. มือกลอง
192 dry out v. C.W. ทําให้แห้งผาก, หยุด
193 duct n. C.W. ท้อ, หลอด, ทางไหล, โพรง, คู
194 due adj. C.W. เหมาะสม, พอควร, ตรง
195 dull adj. C.W. โง่, ซึมเศร้า

196 dumb adj. C.W. โง่, ไม่ฉลาด
197 durable adj. C.W. ทนทาน, ใช้ทน, ยั่งยืน
198 duration n. C.W. ความทนทาน, ช่วงระยะเวลา
199 dust n. C.W. ฝุ่น, ผง , ธุลี
200 dust off v. C.W. เอาฝุ่นออกจาก, ปัดฝุ่นออกจาก, เตรียมที่จะใช้อีกครั้ง

201 duty n. C.W. หน้าที่
202 dwindle v. C.W. ทําให้ลดลง, เสื่อมโทรม
203 dynamic adj. C.W. พลวัต, ที่เกี่ยวข้องกับแรง หรือผลของแรงที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่

Link : ตารางแสดงผลการวิเคราะห์หมวดหมู่ของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นต่างๆ

ไฟล์ PDF สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6 หน้าที่ 1-71 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.3 หน้าที่ 72-175 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.6 หน้าที่ 176-281 

ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Link 1 > คำศัพท์ภาษาอังกฤษ -vocabulary : หรือ Link 2 > สำรอง คลิกที่นี่ (Google drive)

บทความแนะนำ