บริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ เชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มช. ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB คณะบริหารธุรกิจชั้นนำระดับโลก

Home / วาไรตี้ / คณะบริหารธุรกิจ มช. ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB คณะบริหารธุรกิจชั้นนำระดับโลก

คณะบริหารธุรกิจ มช. (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ได้รับการรับรองจาก The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) หรือ สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา ทางด้านบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ให้เป็นหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจชั้นนำระดับโลก และเป็นแห่งแรกในภูมิภาคของประเทศไทย ที่ได้รับรองมาตรฐานนี้

คณะบริหารธุรกิจ มช. ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB

โดยนับเป็นแห่งที่ 7 ในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในไม่ถึงร้อยละ 6 ของสถาบันการศึกษาทั่วโลก ที่มีหลักสูตรปริญญาด้านบริหารธุรกิจ หรือนับเป็นหนึ่งใน 890 สถาบันจาก 58 ประเทศเท่านั้น ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการ AACSB ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564

คณะบริหารธุรกิจ มช. ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB คณะบริหารธุรกิจชั้นนำระดับโลก

คณะบริหารธุรกิจ ได้แสดงถึงความร่วมมืออันดีของบุคลากร ในการจัดการรับประกันคุณภาพการเรียนรู้ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การจัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติหรือ Action Learning การวิจัย การมีส่วนร่วมทางวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษากับองค์กรภายนอก

จากการขับเคลื่อน ของ รศ.ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร อดีตคณบดีคณะบริหารธุรกิจ จนนำมาซึ่งการสานต่อความสำเร็จ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจคนปัจจุบัน เป็นผลให้ได้รับการยอมรับถึงความทุ่มเท ทั้งต่อนักศึกษา เครือข่ายศิษย์เก่า องค์กรธุรกิจ และสถาบันอุดมศึกษาในวงกว้าง แสดงถึงความเป็นเลิศ ทั้งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และระบบการพัฒนาหลักสูตร

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า “พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้การรับรองมาตรฐาน AACSB ซึ่งถือเป็นเครื่องหมาย ของความเป็นเลิศทางการศึกษา ด้านบริหารธุรกิจ ขณะนี้พวกเราได้การยอมรับในฐานะสถาบันชั้นยอดระดับสากล ซึ่งการที่เราประสบความสำเร็จได้นั้น ประการแรก เป็นเพราะบุคลากรที่มีคุณภาพสูงของเรา เชื่อมั่นในวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม และการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ประการที่สอง เป็นเพราะความมุ่งมั่นของบุคลากร ในการสร้างคุณค่าผ่านหลักสูตรที่พัฒนามาอย่างรอบด้าน และประการสุดท้าย คือ เป็นเพราะเรายึดมั่น พันผูกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ในการสร้างผลกระทบต่าง ๆ ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า เราเป็นคณะที่ได้รับความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้กระบวนการดำเนินงาน ได้ถูกยกระดับเป็นมาตรฐานสากล เพิ่มโอกาสสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาร่วมกับสถาบัน ที่ได้รับรองมาตรฐานจากเดิมให้มากขึ้น เกิดภาพลักษณ์ของสถาบันที่ดี นำมาซี่งความมั่นใจในคุณภาพของบัณฑิต ตลอดจนนำประโยชน์ไปสู่องค์กร หรือสถานประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าทำงาน

นอกจากนี้ มาตรฐาน AACSB ยังเป็นพันธสัญญาที่เราจะมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ในการนำพานักศึกษาและศิษย์เก่าไปสู่ความสำเร็จในฐานะผู้นำของอนาคต สอดรับกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว ด้วยการเดินหน้าพัฒนากิจกรรม ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินหน้าที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก ตลอดจนเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการดำเนินการในด้านต่างๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน เพื่อเกิดความยั่งยืนเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน

ที่มา ม.เชียงใหม่

บทความแนะนำ