ม.เชียงใหม่ หอพัก เชียงใหม่

ม.เชียงใหม่ เดินหน้าโครงการหอพักปลอดฝุ่น ให้นักศึกษา สร้างอากาศสะอาด รับมือ PM 2.5

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / ม.เชียงใหม่ เดินหน้าโครงการหอพักปลอดฝุ่น ให้นักศึกษา สร้างอากาศสะอาด รับมือ PM 2.5

PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่พร้อมมาเยือน หลังการสิ้นสุดลงของฤดูหนาวและเดินทางเข้าสู่ฤดูร้อน ด้วยค่าฝุ่นที่กำลังก่อตัวเป็นมลพิษ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ที่มีค่าPM 2.5 สูงกว่าค่ามาตรฐาน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะ ศูนย์กลางสนับสนุนทางวิชาการและเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ในการร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควัน ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง หอพักปลอดฝุ่น ไม่เพียงเท่านั้น ทางมหาวิทยาลัยคำนึงถึงสุขภาพของนักศึกษา ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี และต้องเข้าพักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย

หอพักปลอดฝุ่น

มหาวิทยาลัย จึงเดินหน้าโครงการสร้างอากาศสะอาด (Clean air) สำหรับห้องพักนักศึกษาในหอพักนักศึกษา จำนวน 9 หอพัก ไม่น้อยกว่า 1,400 ห้อง เพื่อสร้างห้องปลอดฝุ่นให้พื้นที่ปลอดภัย หรือ Safety Zone เพื่อลมหายใจไร้ฝุ่นควัน

นวัตกรรมสร้างอากาศสะอาด (Clean air)

เครื่องกรองอากาศ

นวัตกรรมสร้างอากาศสะอาด (Clean air)

สำหรับห้องพักนักศึกษาในหอพักนักศึกษา โดยทีมนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ออกแบบห้องปลอดฝุ่น ด้วยหลักการเติมอากาศสะอาดเข้าไปในห้อง ด้วยพัดลมที่มีเครื่องกรองอากาศ ผ่านทางท่อเข้าไปในห้องพัก และปิดช่องเปิดขนาดใหญ่ด้วยการติดตั้งมุ้ง หรือผ้าม่านกันฝุ่นบริเวณหน้าต่าง หรือบานเกร็ดภายใน เป็นการควบคุมระดับของสิ่งปนเปื้อนในอากาศ เช่น เชื้อโรค ฝุ่นละออง ไอสารเคมี ก๊าซ ควัน ฯลฯ ป้องกันการเกิดผลกระทบด้านสุขภาพ ลดการสะสมสิ่งปนเปื้อนในอวัยวะต่างๆ ซึ่งจะนำมาซึ่งความเจ็บป่วยของนักศึกษาในหอพัก

การปิดช่องเปิดขนาดใหญ่ด้วยการติดตั้งมุ้ง หรือผ้าม่านกันฝุ่น

นอกจากนี้ยังช่วยลดความร้อน ตลอดจนควบคุมปัญหาเรื่องกลิ่น ความชื้น และคุณภาพอากาศในห้องพักนักศึกษาได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ เป็นการสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาที่ใช้ชีวิตในหอพักว่าจะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ ซึ่งการติดตั้งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้

หอพักปลอดฝุ่น

หลักการเติมอากาศสะอาดเข้าไปในห้อง ด้วยพัดลมที่มีเครื่องกรองอากาศ ผ่านทางท่อเข้าไปในห้องพัก

หอพักปลอดฝุ่น

ด้วยความสำคัญของอากาศสะอาด ที่เป็นความต้องการพื้นฐานของสุขภาพ ทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความห่วงใยในสุขภาพของนักศึกษา การดำเนินโครงการหอพักปลอดฝุ่น จึงเป็นวิธีการป้องกันเพื่อควบคุมระดับ PM 2.5 ในบรรยากาศทั่วไปของห้องพักในหอพักนักศึกษา ให้อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานของประเทศไทย และได้ขยายผลสู่ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง รวมถึงสามารถถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ให้กับหอพักภายนอกหรือหอพักเอกชนหากต้องการนำไปปรับใช้ได้ เพื่อหวังให้ทุกพื้นที่เป็นสถานที่ปลอดฝุ่นต่อไป

ที่มา www.cmu.ac.th

บทความแนะนำ