มมส

มมส จัด MSU walking Street เปิดพื้นที่โชว์ผลงาน จากความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต

Home / กิจกรรม / มมส จัด MSU walking Street เปิดพื้นที่โชว์ผลงาน จากความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) จัดกิจกรรมถนนคนเดิน MSU walking Street เปิดพื้นที่ให้นิสิตมีพื้นที่หารายได้เสริมระหว่างเรียน ส่งเสริมและฝึกฝนการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ให้นิสิตได้กล้าแสดงออก รวมทั้งการนำเสนอผลงานของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามในด้านต่างๆ อย่างสร้างสรรค์

มมส จัด MSU walking Street

เปิดพื้นที่โชว์ผลงาน จากความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต

กองกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การนิสิต สโมสรนิสิต ชมรมและกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการถนนคนเดิน (MSU Walking Street) ประจำปีการศึกษา 2562 ในมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และเยี่ยมชมร้านค้านิทรรศการของนิสิต และชมการแสดงดนตรีของนิสิต

นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการถนนคนเดิน จัดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดการเปิดโอกาสให้นิสิตมีพื้นที่หารายได้เสริมระหว่างเรียน ส่งเสริมและฝึกฝนการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ให้นิสิตได้กล้าแสดงออก ส่งเสริมให้นิสิตกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งการนำเสนอผลงานของ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในด้านต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ และนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน เป็นการสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน โดยมีนิสิตผู้ประกอบการแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 54 ราย ประกอบด้วย ร้านจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร 33 ร้านค้า ร้านจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่ม 4 ร้านค้า ร้านจำหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้า 6 ร้านค้า และร้านจำหน่ายสินค้าประเภทงานฝีมือ 11 ร้านค้า

ยิ่งไปกว่านั้น โครงการถนนคนเดินยังเป็นเสมือนการเปิดพื้นที่รอยยิ้มแห่งความสุข ที่นิสิตทุกคนสามารถมีส่วนร่วมจำหน่ายสินค้าและแสดงผลงานต่างๆ ท่ามกลางบรรยากาศสวนอันร่มรื่น ม่วนซื่นกับงานศิลปะและดนตรี สีสันในรั้วเหลืองเทา อาทิ การแสดงโฟล์คซอง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน การแสดงหมอลำกลอน การฉายภาพยนตร์ การประกวดร้องเพลงสตริง การแสดงจากชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง และการแสดงจากชมรม MSU Stage Band ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดทุกวันพุธของเดือนมกราคม คือในวันที่ 8 ,15, 22 และ 29 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ สวนศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทความแนะนำ