9 วิชาสามัญ dek62 TCAS62

คณะ/สาขา ที่ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน – TCAS62

Home / ข่าวการศึกษา / คณะ/สาขา ที่ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน – TCAS62

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สมัครสอบ 9 วิชาสามัญไม่ทัน หรือไม่ได้ลงสอบนั้น ไม่ต้องกลัวไปเลยค่ะว่าจะไม่สามารถสมัครสอบผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท ประจำปีการศึกษา 2562 ไม่ได้ เพราะในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ได้รวบรวมคณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครในรอบที่ 3 โดยไม่ใช้คะแนน 9 วิชามัญ มาฝากกันด้วยค่ะ จะมีที่ไหนกันบ้าง ตามมาดูกันเลย…

คณะ/สาขา ที่ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการเปิดรับสมัคร

– รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง ทปอ. ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
– สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 : สถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
– สละสิทธิ์ (ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 3) ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ระดับชั้นมัธยมศึกาษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) รวม 6 ภาคเรียน หรือเทียบเท่า และแผนการเรียนตามที่สาขากำหนด
2. มีผลคะแนนสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจัดสอบโดย สทศ.
3. มีผลคะแนนสอบ GAT/PAT ซึ่งจัดสอบโดย สทศ.

ระเบียบการทั้งหมด : คลิกที่นี่ 

วิทยาเขตบางเขน

คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ได้ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ มีดังต่อไปนี้

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
เฉพาะ สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

– คณะวิทยาศาสตร์ (ทุกสาขา)
ยกเว้น สาขาพันธุศาสตร์, สาขาชีวเคมี

– คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา)
ยกเว้น สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)

– คณะมนุษยศาสตร์ (เกือบทุกสาขา)
ยกเว้น สาขานิเทศศาสตร์ สาขาภาษาไทย และสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว

– คณะบริหารธุรกิจ
เฉพาะ สาขาการเงิน, สาขาการตลาด

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา)

– วิทยาลัยการชลประทาน
เฉพาะ สาขาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

– โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
เฉพาะ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

วิทยาเขตกำแพงแสน

– คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (เกือบทุกสาขา)
ยกเว้น สาขาภาษาอังกฤษ สาขาการจัดการ สาขาการตลาด สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว สาขาการบัญชีบริหาร และสาขาภาษาตะวันออก

วิทยาเขตศรีราชา

– คณะวิทยาศาสตร์ (ทุกสาขา)
ยกเว้น สาขาเคมี

– คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา)

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

– คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ทุกสาขา)

. . . . .

. . . . .

2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กำหนดการเปิดรับสมัคร

– รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง ทปอ. ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
– สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
– ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
– รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – วันที่ 3 มิถุนายน 2562

** ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT)

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

ใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด แบ่งรายละเอียดออกเป็นดังนี้

– ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จะใช้คะแนนสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562 เท่านั้น
– ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จะใช้คะแนนสอบ GAT/PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ โดยนำคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก

ระเบียบการทั้งหมด : คลิกที่นี่ 

คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ มีดังต่อไปนี้

– คณะวิศวกรรมศาสตร์

– คณะวิทยาศาสตร์

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– คณะการบริหารและจัดการ

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

– คณะอุตสาหกรรมเกษตร

– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

– คณะเทคโนโลยีการเกษตร

– วิทยาลัยนานาชาติ
เฉพาะ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

– วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
เฉพาะ สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต

– วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
เฉพาะ สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน

– วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

– วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
เฉพาะ สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร (ทุกสาขา)

คณะ/สาขา ที่ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

3. มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำหนดการเปิดรับสมัคร

– รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง ทปอ. ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
– สอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2562
– ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
– สละสิทธิ์ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.ศิลปากร วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ระดับชั้นมัธยมศึกาษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) รวม 6 ภาคเรียน หรือเทียบเท่า และแผนการเรียนตามที่สาขากำหนด
2. มีผลคะแนนสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. มีผลคะแนนสอบ GAT/PAT

ระเบียบการทั้งหมด : คลิกที่นี่ 

คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ มีดังต่อไปนี้

– คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
เฉพาะ สาขาทัศนศิลป์

– คณะโบราณคดี
เฉพาะ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาฝรั่งเศส

– คณะอักษรศาสตร์
เฉพาะ สาขาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี

4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดการเปิดรับสมัคร

– รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง ทปอ. ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
– สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
– ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ระดับชั้นมัธยมศึกาษาตอนปลาย ม.6
2. ใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT (สอบเมื่อวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562)

ระเบียบการทั้งหมด : คลิกที่นี่ 

คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ มีดังต่อไปนี้

– คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่
เฉพาะ สาขาการตลาด, สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, สาขาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), สาขาบัญชีบัณฑิต, สาขาการจัดการโลจิสติกส์, สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

– คณะทรัพยากรธรรมชาติ หาดใหญ่
สาขาการจัดการศัตรูพืช, สาขาปฐพีศาสตร์

– คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี
เฉพาะ สาขาสุขศึกษา

– วิทยาลัยอิสลาม ปัตตานี
เฉพาะ สาขาอิสลามศึกษา, สาขาการสอนอิสลามศึกษา, สาขากฎหมายอิสลาม

– คณะการบริการและการท่องเที่ยว ภูเก็ต (ทุกสาขา)

– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุราษฎร์ธานี (ทุกสาขา)
ยกเว้น สาขาระบบสารสนเทศ

– คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สุราษฎร์ธานี
เฉพาะ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

– คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรังช
เฉพาะ สาขาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง, สาขาการบัญชี, สาขาการตลาด, สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์, สาขาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, สาขาการจัดการการท่องเที่ยว, สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

. . . . .

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำหนดการเปิดรับสมัคร

– รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง ทปอ. ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

1. เป็นผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน)
2. มีคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)

ระเบียบการทั้งหมด : คลิกที่นี่ 

คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ มีดังต่อไปนี้

– สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
– สำนักวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนอกเวลา)

6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดการเปิดรับสมัคร

– รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง ทปอ. ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

1. ต้องมีผลคะแนนสอบ GAT/PAT (สอบเมื่อวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562)
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)
3. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว หรือเทียบเท่า

ระเบียบการทั้งหมด : คลิกที่นี่ 

คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ มีดังต่อไปนี้

– คณะวิทยาศาสตร์
เฉพาะ สาขาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)

– คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา)

– คณะสังคมศาสตร์
เฉพาะ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (โครงการปกติ/โครงการพิเศษ)

คณะ/สาขา ที่ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการเปิดรับสมัคร

– รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง ทปอ. ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

1. เป็นผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน)
2. มีคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ผลคะแนนสอบ GAT/PAT

ระเบียบการทั้งหมด : คลิกที่นี่ 

คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ มีดังต่อไปนี้

– คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา)

– คณะรัฐศาสตร์ (ทุกสาขา)

– คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ทุกสาขา)

– คณะครุศาสตร์
เฉพาะ สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์, สาขาศิลปศึกษา

– คณะนิเทศศาสตร์ (ทุกสาขา)

– คณะสหเวชศาสตร์ (ทุกสาขา)

– คณะจิตวิทยา (ทุกสาขา)

– สำนักวิชาทรัพยากรเกษตร
เฉพาะ สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

– คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ทุกสาขา)

8. มหาวิทยาลัยบูรพา

กำหนดการเปิดรับสมัคร

– รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง ทปอ. ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
– ทำการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
– ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และไม่เป็นนิสิตรหัส 62 หรือไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ในรอบที่ 1 และ 2
2. ต้องมีผลคะแนน GPAX, GAT/PAT ที่ยังไม่หมดอายุ (รายละเอียดตามระเบียบการ)
3. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด ให้ศึกษาจากระเบียบการรับสมัคร

ระเบียบการทั้งหมด : คลิกที่นี่ 

คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ มีดังต่อไปนี้

– คณะพยาบาลศาสตร์
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
– คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
– คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะวิทยาการสารสนเทศ
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะสาธารณสุขศาสตร์
– คณะศิลปกรรมศาสตร์
– คณะดนตรีและการแสดง
– คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรผลิตครู 4 ปี / 5 ปี
– คณะศึกษาศาสตร์ 4 ปี
– คณะโลจิสติกส์
– คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
– วิทยาลัยนานาชาติ
– คณะสหเวชศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
– คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
– คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
– คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
– คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
– โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตสระแก้ว)

. . . . .

9. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กำหนดการเปิดรับสมัคร

– รับสมัครออนไลน์ผ่านทาง ทปอ. ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562
– สละสิทธิ์ ช่วงที่ 2 (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 และรอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2562
– มหาวิทยาลัยประมวลผลคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์คะแนนที่สาขาวิชากำหนด ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2562
– มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าระบบ TCAS วันที่ 6 พฤษภาคม 2562
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
– ตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
– ทำการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
– มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ TCAS วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
– ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย วันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2562
– รายงานตัวเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

1. เป็นผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน)
2. มีคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ผลคะแนนสอบ GAT/PAT

ระเบียบการทั้งหมด : คลิกที่นี่ 

คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ มีดังต่อไปนี้

– โรงเรียนการเรือน
– โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
– คณะครุศาสตร์
– คณะพยาบาลศาสตร์
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– คณะวิทยาการจัดการ
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กำหนดการเปิดรับสมัคร

– สมัครและชำระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. ระหว่างวันที่ 17 – 29 เมษายน 2562

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

1. เป็นผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน)
2. มีคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ผลคะแนนสอบ GAT/PAT

ระเบียบการทั้งหมด : คลิกที่นี่ 

คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ มีดังต่อไปนี้

– คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทุกสาขา
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ทุกสาขา
– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกสาขา
– สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ทุกสาขา

** อัปเดตเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 

บทความที่น่าสนใจ