ครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

เปิดโครงการ ‘ครูรัก(ษ์)ถิ่น’ เรียนจบ ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูแน่นอน

Home / ข่าวการศึกษา / เปิดโครงการ ‘ครูรัก(ษ์)ถิ่น’ เรียนจบ ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูแน่นอน

นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์/คุรุศาสตร์ ใครที่สนใจอยากสอบบรรจุข้าราชการครู เราก็มีโครงการ ‘ครูรัก(ษ์)ถิ่น’ มาฝากกัน โครงการนี้เป็นโครงการที่สร้างขึ้นมาแก้ไขปัญหาโรงเรียนเล็ก ตามพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนคุณครู ใครที่บ้านอยู่ต่างจัดหวัด โครงการนี้ก็น่าสนใจไม่น้อย เพราะนอกจากจะได้บรรจุแล้ว อาจจะยังได้กลับไปทำงานในพื้นที่บ้านเกิดด้วย

เปิดโครงการ ‘ครูรัก(ษ์)ถิ่น’ เรียนจบมีงานทำ มีทุนให้ระหว่างเรียน

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มีวัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งโครงการนั่นก็คือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยการช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนครู เพราะจากข้อมูลพบว่า ประเทศไทยมีโรงเรียนราว 2,000 แห่ง ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่อาจจะควบรวม เช่น โรงเรียนบนพื้นที่สูง ตามแนวชายขอบ หรือตั้งอยู่บนเกาะแก่ง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งปัญหาของโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลคือ ครูขอย้ายบ่อย เพราะไม่ใช่คนท้องถิ่น และไม่มีครูมาทดแทน ครูจึงไม่พอกับชั้นเรียน โดยเฉพาะครูที่สอนประถมศึกษา

แนวทางแก้ปัญหาการศึกษาไทย

โครงการนี้จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการศึกษาในเรื่องของครูขาดแคลนด้วยการ สนับสนุนนักเรียนในท้องถิ่นที่มีผลการเรียนดี รักการเป็นครู ได้เรียนครูจนจบ และกลับไปทำงานในท้องถิ่นบ้านเกิดของตน ดังนั้นวิธีการนี้ก็จะช่วยเพิ่มครูตามโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล แล้วยังช่วยให้นักศึกษาที่เรียนครูได้กลับมาทำงานที่บ้านเกิดตัวเองด้วย

สิ่งที่ได้จากโครงการ

ครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จะสนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษา รุ่นละ 300 ทุน ทั้งหมด 5 รุ่น รวม 1,500 ทุน เฉลี่ยทุนละ 160,000 บาท/ทุน/ปี ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าครองชีพรายวัน ค่าตำรา และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยโครงการนี้จะดำเนินงานผ่านสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ในสาขาปฐมวัย และประถมศึกษา ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งจะมีการคัดเลือกสถาบันเข้าร่วมโครงการราว 10 สถาบัน ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยสถาบันที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการตลอดเดือน ส.ค. 62 นี้

และนอกจากนี้เพื่อสนับสนุนทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนยากจนด้อยโอกาส จากครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำที่สุดร้อยละ 20 แรกของประเทศในพื้นที่ห่างไกล ที่อยากเป็นครูได้เรียนครูจนจบปริญญาตรี และกลับมาเป็นครูในโรงเรียนท้องถิ่นของตน ทั้งนี้เมื่อศึกษาจบตามหลักสูตร จะได้รับการบรรจุเป็นครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลได้ทั้งหมด

ที่มา : dailynews

บทความแนะนำ