ม.มหาสารคาม มมส

ม.มหาสารคาม ออกมาตรการช่วยนิสิต ลดค่าเทอม ไม่เก็บค่าเช่าหอพัก น้ำ-ไฟฟรี ให้ทุนการศึกษา

Home / ข่าวการศึกษา / ม.มหาสารคาม ออกมาตรการช่วยนิสิต ลดค่าเทอม ไม่เก็บค่าเช่าหอพัก น้ำ-ไฟฟรี ให้ทุนการศึกษา

ม.มหาสารคาม ออกมาตรการช่วยนิสิต ในสถานการณ์ COVID-19 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ยกเว้นค่าเช่าหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ช่วยเจรจาหอพักเอกชนให้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้นิสิต จัดสรรทุนการศึกษา จ้างงานนิสิตเพื่อช่วยงานด้านการวิจัยให้มีรายได้เสริม อำนวยความสะดวกให้สำเร็จการศึกษาได้ตามแผน ให้คำปรึกษาเรื่องการเรียน ตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังดูแลด้านสุขภาพนิสิต

ม.มหาสารคาม ออกมาตรการช่วยนิสิต

ลดค่าเทอม ไม่เก็บค่าเช่าหอพัก น้ำ-ไฟฟรี ให้ทุนการศึกษา จบการศึกษาได้ตามแผน

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า .. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความลำบากของนักเรียน นิสิต ตลอดจนผู้ปกครองในการดำรงชีวิตในช่วงวิกฤตินี้ จึงได้ออกประกาศมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 1 ดังนี้

ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา

ในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

1.ภาคการศึกษาพิเศษ 3/2562 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50
2.ภาคการศึกษา 1/2563 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนิสิตทุกชั้นปี ร้อยละ 10
3.การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถแบ่งได้ 3 งวด ทั้งนี้ ให้เป็นตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ด้านหอพักของมหาวิทยาลัย และหอพักของเอกชน

1.ภาคการศึกษาพิเศษ 3/2562 ให้ยกเว้นค่าเช่าหอพัก ค่าน้ำ และค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย
2.ภาคการศึกษา 1/2563 ลดค่าเช่าหอพักของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 50
3.ดําเนินการเจรจาหอพักเอกชน เพื่อให้มีมาตรการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่นิสิต

ด้านทุนการศึกษา หรือรายได้เสริม

1.ภาคการศึกษา 1/2563 จัดสรรทุนการศึกษา ผ่านกองกิจการนิสิต จํานวน 1,500 ทุน (ทุนละ 3,000 บาท)

2.ให้คณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พิจารณาการจ้างงานนิสิตเพื่อช่วยงานด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้านการเรียนการสอน และอํานวยความสะดวกในการให้บริการ

1.นิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา ในภาคการศึกษา ที่ 2/2562 และ ภาคการศึกษาที่ 3/2562 โดยนิสิตสามารถทําเรื่องขอสําเร็จการศึกษาได้ตามปกติ สําหรับการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพของนิสิตชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษา 3/2562 มหาวิทยาลัยอนุญาต ให้ลงทะเบียนเรียนและยื่นความจํานงขอสําเร็จการศึกษาได้ โดยนิสิตสามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคการศึกษา 1/2563 ได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะรอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจนสิ้นสุด ภาคการศึกษา 1/2563 และมหาวิทยาลัยจะดําเนินการรักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษา 1/2563 ให้นิสิตอัตโนมัติ โดยนิสิตไม่ต้องชําระค่าบริการการศึกษาการรักษาสภาพนิสิต

2.จัดเตรียมหน่วยงานให้คําปรึกษาและอบรมการใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ โดยสํานักคอมพิวเตอร์ได้จัดเตรียมระบบ Google Classroom เป็นส่วนที่ใช้สําหรับจัดการเรียน การสอนออนไลน์ (Learning Management System: LMS) รวมทั้งมีระบบ Google Meet และ Cisco WebEx เป็นส่วนที่ใช้สําหรับการถ่ายทอดสด (Live Steaming) เพื่อให้อาจารย์และนิสิตสามารถตอบโต้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรียนการสอนได้ โดยทั้งสองส่วนสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านสุขภาพของนิสิต

1.จัดหน่วยงานให้คําปรึกษา ในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตแก่นิสิตของมหาวิทยาลัยที่ได้รับ ผลกระทบด้านความเครียดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถเข้ารับคําปรึกษากับ นักจิตวิทยาได้โดยตรงและปรึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ของกองกิจการนิสิต

2.ให้คณะและวิทยาลัย จัดเตรียมศูนย์ให้คําปรึกษาให้แก่นิสิต และมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คําแนะนําอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร

3.ร่วมมือกับคณะต่าง ๆ ในการผลิตเจล สเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย สําหรับแจกจ่ายให้แก่นิสิต

4.ดําเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 โดยการทําสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แก่นิสิตและบุคลากร

5.จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวัง ในกรณี นิสิต บุคลากรมีอาการผิดปกติที่เข้าเกณฑ์ การติดเชื้อโรค COVID-19 ขอให้แจ้งข้อมูลไปยังศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 08-9619-6669, 08-5778-7187, 08-7635-5957, 08-5754-2841, 0-4375-4243 หรือโรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4302-1021, 09-8149-7839 และ 09-5662-2283

แนะนำ