ม.เชียงใหม่

มช. ปรับหลักสูตรครั้งใหญ่ เตรียมบัณฑิตสู่ตลาดงาน ยุค New normal

Home / ข่าวการศึกษา / มช. ปรับหลักสูตรครั้งใหญ่ เตรียมบัณฑิตสู่ตลาดงาน ยุค New normal

จากวิกฤตการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างกับทุกวงการ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่กระตุ้นให้เกิดการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดดเพื่อตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normalโดยเฉพาะภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการมีงานทำของบัณฑิตจบใหม่ ด้วยเหตุนี้ ม.เชียงใหม่จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและออกแบบหลักสูตรวิชาด้านดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์บริบทของโลกยุคปัจจุบัน สู่การเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และมีคุณสมบัติตรงตามเป้าหมายตามที่ตลาดงานต้องการ

ม.เชียงใหม่ ปรับหลักสูตรครั้งใหญ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนายุทธศาสตร์ด้านวิชาการและคุณภาพนักศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจงพร้อมรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสาขาวิชาชีพใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นหลากหลายสาขา โดยเปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2562-2563 ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุม สาขาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขานวัตกรรมดิจิทัล สาขาภาพยนต์ดิจิทัล สาขาดิจิทัลเกม สาขาวิทยาการข้อมูล สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล รวมถึงหลักสูตรนานาชาติและสองภาษา เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ สาขาออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่

ม.เชียงใหม่ ปรับหลักสูตรครั้งใหญ่ เตรียมบัณฑิตสู่ตลาดงาน ยุค New normal

สร้างทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี

นอกเหนือจากการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางในอนาคตแล้ว มหาวิทยาลัยยังคำนึงถึงการสร้างทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับนักศึกษาในการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งในด้านการเรียน การสื่อสาร การทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้พัฒนาชุดข้อสอบเพื่อวัดทักษะความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมที่จำเป็น ความรู้ในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ความรู้ด้านความปลอดภัยในการงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และความรู้ด้านจริยธรรมทางสารสนเทศ หากนักศึกษาสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครงานได้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (CMU Digital Transformation) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการบูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความศักยภาพ ความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก

ที่มา https://www.cmu.ac.th

แนะนำ