กยศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กู้เงินเรียน

ข้อควรรู้ สำหรับผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. กรอ. ในปี 2559 สร้างความเข้าใจให้ดีขึ้น

Home / ข่าวการศึกษา / ข้อควรรู้ สำหรับผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. กรอ. ในปี 2559 สร้างความเข้าใจให้ดีขึ้น

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฎิบัติของผู้กู้ยืมที่ปรับปรุงเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญและน่าสนใจ ดังนี้

ข้อควรรู้ สำหรับผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. กรอ.

ผลการเรียนต้องไม่ต่ำกว่า 2.00

– ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. หรือ กรอ. ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 โดยสามารถเลือกใช้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา (GPAX) หรือผลคะแนนเฉลี่ยสะสมหนึ่งปีการศึกษาก่อนหน้าปีที่ขอกู้ยืมก็ได้ ผลการเรียนนี้ ใช้บังคับกับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่/ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ที่ศึกษาในระดับ ม.ปลาย/อนุปริญญา/ปริญญาตรี รวมผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา

ต้องทำประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ

– ผู้กู้ยืมต้องเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ ในระหว่างปีการศึกษานั้นหรือก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ โดยต้องมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เป็นจำนวนชั่วโมง

  • สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าการเลื่อนชั้นปีทุกระดับต้องไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
  • ส่วนผู้กู้ยืมเงินรายใหม่/ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ที่ศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมงการทำประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ คือการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ เป็นการดำเนินการในลักษณะอาสาสมัคร ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน และไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง

เกี่ยวกับระบบ e-Studentloan

  • ผู้กู้ยืม ต้องดำเนินการในระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง ตรวจสอบข้อมูล รวมถึงตรวจเอกสารของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนยื่นสถานศึกษ
  • ตลอดจนต้องตรวจสอบบัญชีธนาคารที่จะรับเงินค่าครองชีพ ให้มีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ มิได้ถูกระงับหรือถูกปิดไปเนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหวของบัญชี ทั้งนี้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้ได้รับเงินโอนค่าครองชีพโดยเร็ว

ระบบ OTP (ระบบการยืนยันตัวบุคคลแบบสากล)

  • ผู้กู้ยืมต้องศึกษากระบวนการให้กู้ยืมด้วยระบบ OTP (ระบบยืนยันตัวบุคคลของผู้กู้ยืมแบบสากล เช่นเดียวกับการเข้าใช้ Facebook) ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านระบบ e-Studentloan ป้องกันการดักจับข้อมูล เนื่องจากรหัสใช้ได้ครั้งเดียว ไม่ต้องกังวลว่าผู้อื่นจะทราบรหัสผ่าน

ต้องมีอีเมล์ในการกู้ยืม กยศ.

  • ผู้กู้ยืมต้องมี e-Mail ที่เป็นของตนเองเพื่อใช้สำหรับรับรหัสการยืนยันตัวตน (OTP) ในขั้นตอนลงทะเบียนขอรหัสผ่าน และขั้นตอนยื่นความประสงค์ขอกู้ยืม
  • กรณีที่ผู้กู้ยืมที่ใช้ e-Mail  ของ hotmail.com หรือ outlook.com ในการรับรหัส OTP ผู้กู้ยืมจะต้องทำการตั้งค่าใน e-Mail เพื่อเข้าไปรับรหัส OTP มายืนยันในระบบ e-Studentloan
  • เมื่อผู้กู้ยืมทำการยืนยันรหัส OTP เรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถดำเนินการลงทะเบียนขอรับรหัสผ่าน และยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน/แบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินในระบบฯ ได้

ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการให้กู้ยืมให้มีความรวดเร็วและปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านระบบ e-Studentloan เพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งนักศึกษาผู้กู้ยืม และสถานศึกษาที่เข้าระบบ

ที่มา : ฝ่ายกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักบัญชีและการเงิน ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

โดย เขียนโดย ดารณี ฟูตระกูล
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 http://www.km.mut.ac.th/

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา https://www.studentloan.or.th

บทความแนะนำ