9 วิชาสามัญ ข้อสอบ ลักษณะข้อสอบ เนื้อหาที่ออกสอบ

เน้นอ่านให้ถูก 9 วิชาสามัญ เด็กสายวิทย์-สายศิลป์ ควรอ่านเรื่องอะไรบ้าง?

Home / ข่าวการศึกษา / เน้นอ่านให้ถูก 9 วิชาสามัญ เด็กสายวิทย์-สายศิลป์ ควรอ่านเรื่องอะไรบ้าง?

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับการสอบ 9 วิชาสามัญ น้องๆ คนไหนที่กำลังกลัวว่าจะอ่านหนังสือไม่ทันและฝึกทำข้อสอบเก่า ๆ ไม่ทันอยู่นั้น ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ มีเนื้อหาที่ออกสอบ พร้อมเคล็ดลับการอ่านหนังสือให้ทันมาฝากกันด้วย น้องๆ จะได้เน้นอ่านกันให้ถูกจุดนะจ๊ะ

เคล็ดลับการสอบ 9 วิชาสามัญ

เน้นอ่านให้ถูก 9 วิชาสามัญ การสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยของเด็กสายวิทย์-สายศิลป์

สำหรับการสอบ 9 วิชาสามัญ เป็นการสอบเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยผ่าน กสพท ในระบบ TCAS รอบที่ 3 ซึ่งมีสัดส่วนคะแนนที่ใช้ถึง 70% เลยทีเดียว ทั้งนี้วิชาที่ใช้ในการสอบมีทั้งหมด 9 วิชาด้วยกัน แต่น้องๆ ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกสอบทั้ง 9 วิชาให้เลือกสอบแค่วิชาที่มหาวิทยาลัยใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น (ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา/คณะที่น้องๆ เลือกเรียนต่อนะจ๊ะ) ถ้าพร้อมแล้วมาลุยกันเลย…

ออกชัวร์100% กับ 8 เนื้อหาที่ต้องรู้! พิชิต 9 วิชาสามัญ

วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ : 20% 

สำหรับ 2 วิชานี้ เป็นวิชาที่น้องๆ ส่วนใหญ่จะชอบบอกว่าทำกันไม่ค่อยได้เลย เพราะน้องๆ ส่วนใหญ่ที่สอบ 9 วิชาสามัญเป็นนักเรียนในสายวิทย์-คณิตฯ จึงทำให้ไม่ค่อยถนัดในวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาฯ กันสักเท่าไหร่ แต่อย่างไรก็ตามน้องๆ ก็ไม่ควรที่จะทิ้ง 2 วิชานี้โดยเด็ดขาด เพราะมีสัดส่วนของคะแนนที่จะทำให้น้องๆ สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ถึงวิชาละ 10% (รวมเป็น 20%) เลยทีเดียว

วิชาภาษาไทย

1. การอ่าน

 • การวิเคราะห์หาจุดประสงค์/เจตนาของผู้เขียน
 • การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา
 • การจับใจความ/การสรุปสาระสำคัญของข้อความ
 • การวิเคราะห์ข้อคิด/แนวคิดที่ได้จากการอ่าน
 • การอนุมานจากเนื้อของข้อความที่อ่าน
 • ท่าที/น้ำเสียง/อารมณ์ความรู้สึก/ความคิดเห็นของผู้เขียน

2.การเขียน

 • การลำดับข้อความ
 • การเรียงความ
 • การพรรณา/บรรยาย/อธิบาย
 • การใช้เหตุผล
 • การแสดงทรรศนะ
 • การโต้แย้ง
 • การโน้มน้าว

3. การฟังการพูด

 • การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด
 • การใช้ข้อความถาม-ตอยที่สัมพันธ์กัน
 • การวิเคราะห์น้ำเสียงของผู้พูด
 • การตีความ/อนุมาน/วิเคราะห์สาร/บุคลิกภาพของผู้พูดหรือผู้ฟัง

4.หลักการใช้ภาษา

 • การสะกดคำ
 • การใช้คำพูดให้ถูกความหมาย
 • ประโยคกำกวม/ประโยคสมบูรณ์
 • ระดับภาษา
 • การใช้สำนวนถูกต้องตามความหมาย
 • ชนิดของประโยคตามเจตนา
 • คำที่มีความหมายตรง/อุปมา
 • คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
 • ราชาศัพท์

ข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. ศาสนาศีลธรรมจริยธรรม

 • ความสำคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นๆ
 • ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

2. หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

 • ปฏิบัติตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
 • การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันยึกมั่นศรัทธาและธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

3. เศรษฐศาสตร์

 • บริหารจัดการทรัยากรในการผลิตและการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
 • สถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

4. ประวัติศาสตร์

 • เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
 • พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
 • ชาติไทยวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยมีความรักความรักความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

5. ภูมิศาสตร์

 • โลกทางกายภาพและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์สรุปและใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
 • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรมมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษย์ทรัพยกรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ตะลุยโจทย์ Function EP.1

วิชาคณิตศาสตร์ : 20%

สำหรับวิชาคณิตศาสตร์อาจจะมีความยากไม่เท่ากับการสอบ PAT1 แต่ก็มีข้อควรระวังในการทำก็คือ อย่าคิดง่ายเกินไป เพราะมันอาจจะมีกับดักซ่อนอยู่ในโจทย์แต่ละข้อด้วย ดังนั้นน้องๆ ควรจะอ่านโจทย์อย่างละเอียดว่าเขาต้องการอะไร และคิดคำนวณให้ดีๆ พยายามอย่าคิดเลขผิดและกลับมาทวนอีกครั้งก่อนส่งข้อสอบด้วยนะ (ถ้าน้องๆ คนไหนเป็นคนที่คิดเลขช้า ก็ควรที่จะฝึกในการคิดเลขให้เร็วยิ่งขึ้น ไม่งั้นเวลาเจอข้อสอบจริงจะทำไม่ทันเอานะจ๊ะ) โดยในวิชาคณิตศาสตร์ได้มีการแบ่งวิชาการสอบออกเป็น คณิตศาสตร์ 1 (สำหรับนักเรียนสายวิทย์-คณิต) และ คณิตศาสตร์ 2 (สำหรับนักเรียนสายศิลป์)

คณิตศาสตร์ 1 (นักเรียนสายวิทย์-คณิต)

1. ความรู้พื้นฐาน

 • เซตและการดำเนินการของเซตตรรกศาสตร์เบื้องต้นความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น

2. ระบบจำนวนจริง

 • จำนวนเต็ม (ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น) การหารและขั้นตอนการหาร ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
 • จำนวนจริงการแก้สมการและอสมการของพหุนามตัวแปรเดียวและในรูปค่าสมบูรณ์
 • จำนวนเชิงซ้อนการดำเนินการของจำนวนเชิงซ้อนจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วและการหารากที่ n การแก้สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนเชิงซ้อน

3. เรขาคณิต

 • เรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรง วงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเปอร์โบลา
 • เวกเตอร์เวกเตอร์ใน 2 และ 3 มิติ การบวกลบ การคุณเชิงสเกลาร์และการคูณเชิงเวกเตอร์
 • ตรีโกณมิติและฟังก์ชันผกผันสมการตรีโกณมิติ กฏของโคไซน์และไซน์

4. พีชคณิต

 • เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ (การแก้ระบบสมการ)
 • ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียล เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
 • ฟังก์ชันลอการิทึม

5. ความน่าจะเป็นและสถิติ

 • ความน่าจะเป็นวิธีการเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ทฤษฎีบทวินาม ความน่าจะเป็นและกฏพื้นฐานที่สำคัญ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ค่ากลางของข้อมูล การวัดตำแหน่งและการวัดการจายข้อมูล
 • การแจกแจงปกติ ค่ามาตรฐานการแจกแจงปกติและเส้นโค้ง

6. แคลคูลัส

 • ลำดับและอนุกรม
 • ลิมิตและความต่อเนื่อง
 • อนุพันธ์และสมบัติของอนุพันธ์ ความชันอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบการประยุกต์
 • ปริพันธ์ไม่จำกัด การหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

7. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

 • เชื่องโยงความรู้ต่างๆ ในสาระที่ 1-6 เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

คณิตศาสตร์ 2 (นักเรียนสายศิลป์ฯ)

1. จำนวนจริงและการดำเนินการ

 • จำนวนจริง
 • ค่าสมบูรณ์ของจำนวนจริง
 • รากที่ n ของจำนวนจริงและเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
 • การประมาณค่า

2. การวัดอัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้

3. พีชคณิต

 • เซตและการดำเนินการของเซต
 • การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 • กราฟความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
 • สมการและอสมการตัวแปรเดียวของพหุนามดีกรีไม่เกินสอง
 • การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ
 • ลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ
 • ลำดับและอนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิต

4. ความน่าจะเป็นและสถิติ

 • การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
 • ค่ากลางของข้อมูล
 • การวัดการกระจายของข้อมูล
 • การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล
 • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
 • ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

ข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สรุป! ว่าด้วยเรื่องการเติม S หลังกริยาในเวลาเพียง 6 นาที

วิชาภาษาอังกฤษ : 20%

ข้อสอบภาษาอังกฤษเป็นแนว Speed Test ดังนั้นน้องๆ จะต้องกะเวลาในการทำให้ดีเลย ซึ่งข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษจะเป็นการวัด Skill ของน้องๆ ในทุกด้าน ไม่ว่าจะป็น Reading Writing Listening และ Speaking ดังนั้นจึงทำให้ข้อสอบที่ออกมามีหลากหลายแนว เพื่อใช้วัดทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน และยังรวมถึงหลักการใช้ภาษาที่ถูกต้องอีกด้วย

1. Listening-Speaking Skills Situation dialogues

 • Everyday communication

2. Reading Skills (Graph/Chart/diagram/table)

 • Academic
 • General

3. Writing skills (Paragraph Organization)

 • Academic
 • General

ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิทยาศาสตรร์ : 40%

สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์มีเนื้อหาที่ออกสอบค่อนข้างเยอะ แถมยังจะต้องจำสูตรในการคำนวณหรือแก้ไขโจทย์อีกด้วย ดังนั้นน้องๆ ควรที่จะเลือกเน้นอ่านเนื้อหาที่ออกสอบและทำความเข้าใจเกี่ยวเนื้อหาส่วนนั้นให้ดี อย่าจำ! เพียงอย่างเดียว แต่เราจะต้องเข้าใจด้วย และก็ต้องลองหาข้อสอบเก่าๆ มาทำด้วย เพราะมันจะช่วยทำให้เรามองเห็นแนวข้อสอบที่จะออกได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ได้ถูกแบ่งออกเป็นวิทยาศาสตร์ทั่วไป (สำหรับนักเรียนสายศิลป์) และวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา (สำหรับนักเรียนสายวิทย์-คณิตฯ)

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 • พันธุกรรม
 • สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • อยู่ดีมีสุข
 • อยู่อย่างปลอดภัย
 • ธาตุและสารประกอบ
 • ปฏิกิริยาเคมี
 • สารชีวโมเลกุล
 • ปิโตรเลียม
 • พอลิเมอร์
 • การเคลื่อนที่
 • แรงในธรรมชาติ
 • คลื่นกล
 • เสียง
 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • พลังงานนิวเคลียร์
 • โครงสร้างโลก
 • การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
 • แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
 • ธรณีประวัติ
 • กำเนิดเอกภพ
 • ดาวฤกษ์
 • ระบบสุริยะ
 • เทคโนโลยีอวกาศ

ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

“สูตรการเคลื่อนที่” เลือกสูตรไม่เป็น แทนค่าก็ผิด ต้องดู!!

วิชาฟิสิกส์

1. กลศาสตร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ แรงต้านการเคลื่อนที่

 • จลนศาสตร์แรงและการเคลื่อนที่ แรงต้านการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบมีคาบ (การเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่ง) การหมุนสมดุลงาน-พลังงานโมเมนตัมและการชน

2. สมบัติของสสาร ความยืดหยุ่น

 • กลศาสตร์การไหลของคลื่น เสียง และแสง

3. ไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ

 • แม่เหล็ก แรงแม่เหล็กสนามแม่เหล็กการเหนี่ยวนำมอเตอร์/ไดนาโมคลื่นแม่เหล็กแม่ไฟฟ้า
 • ฟิสิกส์ยุคใหม่ แบบจำลองอะตอม ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การสลายตัวของนิวเคลียร์

ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 25 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิชาเคมี

 • อะตอมและตารางธาตุ
 • พันธะเคมี
 • สมบัติของธาตุและสารประกอบ
 • ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
 • ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • สมดุลเคมี
 • กรด-เบส
 • ไฟฟ้าเคมี
 • ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
 • เคมีอินทรีย์
 • เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
 • สารชีวโมเลกุล

ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิชาชีววิทยา

1. สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต

 • ยีนและโครโมโซม
 • พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA
 • วิวัฒนาการ
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ

2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 • ดุลยภาพของระบบนิเวศ
 • ประชากรและกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
 • พฤติกรรมสัตว์
 • มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการสอบ 9 วิชาสามัญได้ที่ : www.niets.or.th

ติวเข้ม สรุปสาระสำคัญข้อสอบ O-NET และ 9 วิชาสามัญ

บทความที่น่าสนใจ