GAT PAT TCAS คำถามยอดฮิต บทความการศึกษา

12 คำถามยอดฮิต ปัญหาและวิธีการแก้ไข ในการสมัครสอบ GAT/PAT

Home / GAT/PAT / 12 คำถามยอดฮิต ปัญหาและวิธีการแก้ไข ในการสมัครสอบ GAT/PAT

ในการสมัครสอบทุกครั้งย่อมมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการสมัคร จะทำอย่างไรเมื่อลืมรหัสผ่าน คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นอย่างไร และวิธีการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการปรับเปลี่ยนในการสมัครสอบ เป็นต้น ดังนั้น ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวม 12 คำถามสุดฮิต ในการสมัครสอบ GAT-PAT มาฝาก จะมีเรื่องที่เรากำลังสงสัยกันอยู่หรือเปล่า ลองหาคำตอบ

12 คำถามยอดฮิต ในการสมัครสอบ GAT/PAT

1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.5 สามารถสมัครสอบ GAT/PAT ได้หรือไม่

คำตอบ : ไม่ได้ เพราะการสอบ GAT/PAT ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบ ณ วันสอบว่าต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 ขึ้นไปเท่านั้น และถ้าน้องๆ คนไหนกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครว่าเป็น นักเรียน ชั้น ม.6 หรือสูงกว่า ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง เป็นความผิดด้วยนะ

2. ลืมรหัสผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านเข้าระบบต้องทำอย่างไร

คำตอบ : ถ้าผู้สมัครสอบลืมรหัสผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่าน ดำเนินการได้ดังนี้

วิธีที่ 1 เข้าระบบและเลือกเมนู ผู้สมัครรายเก่า

เข้าระบบและเลือกเมนู ผู้สมัครรายเก่า ต้องการสอบถามรหัสผู้ใช้งานหรือรหัสผ่าน (วิธีนี้ผู้สมัครสอบต้องจำคำถามและคำตอบเมื่อลืมรหัสผ่านได้)

ระบบ GAT/PAT 2561

วิธีที่ 2 โทรศัพท์สอบถามในระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของ สทศ.

โทรศัพท์ที่เบอร์ 02-217-3800 เมื่อมีเสียงตอบรับแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

 1. กด 1 เพื่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ GAT/PAT
 2. กด 1 อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
 3. ทำตามขั้นตอน โดยกดเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตามด้วย #
 4. ระบบจะประมวลผล ถ้าเจอ ระบบจะถามว่า ถ้าทราบรหัสผู้ใช้ กด 1 ไม่ทราบ กด 2
 • กรณีกด 1 ระบบจะให้กดรหัสผู้ใช้งาน 10 หลักแล้วตามด้วย # ระบบก็จะแจ้งรหัสผ่านให้
 • กรณีกด 2 ระบบจะให้กด วัน เดือน ปีเกิด แล้วตามด้วย # ระบบก็จะแจ้งรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้

วิธีที่ 3 สอบถามที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (วิธีนี้ต้องเสียค่าบริการด้วย)

1. ผู้สมัครสอบต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนให้พนักงาน และแจ้งความจำนงค์ว่าต้องการขอรหัสผ่าน GAT/PAT ของ สทศ.

2. กรณีพนักงานไม่ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไร ให้แจ้งว่า ให้เปิดแผ่นผู้ว่าจ้าง และหา Barcode สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) GAT/PAT และให้พนักงานยิง Barcode

3. พนักงานจะแจ้งรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้เป็นแผ่นสลิป พร้อมให้ผู้สมัครสอบเสียค่าบริการ 20 บาท (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม)

3. ชาวต่างชาติที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนต้องสมัครสอบอย่างไร

คำตอบ : กรณีชาวต่างประเทศที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ แต่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนประสงค์จะสมัครสอบให้ดำเนินการ ดังนี้

1. กรอกรายละเอียดตามแบบคำขอลงทะเบียนสมัครสอบ GAT/PAT ประจาปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้สมัครสอบ (รายใหม่) ที่เป็นชาวต่างประเทศ ที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน (แบบคำขอลงทะเบียนจะแนบท้ายประกาศ รับสมัครสอบ)

2. แนบสำเนาหลักฐานหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีรูปถ่าย และข้อมูลของผู้ถือหนังสือและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. จัดส่งเอกสารมายัง สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้

 • ยื่นด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ สทศ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 : วันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. และวันหยุดทำการ (วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. (เฉพาะช่วงการรับสมัครสอบ)
 • ทางโทรสาร หมายเลข 02-219-2996 ระบบอัตโนมัติ
 • ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง : กลุ่มงานบริการการทดสอบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สทศ. จะดำเนินการลงทะเบียนในระบบให้ และจะแจ้งรหัสชื่อผู้ใช้งานสำหรับเข้าระบบกลับไปทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ของผู้สมัครสอบ ภายใน 1 วันทำการนับแต่ได้รับแบบคำขอลงทะเบียนของผู้สมัครสอบ เพื่อให้ผู้สมัครสอบดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครสอบที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องดำเนินการกรอกแบบคำขอลงทะเบียน สมัครสอบ และชำระเงิน ภายในระยะเวลาการเปิดและปิดระบบรับสมัครสอบและชำระเงินที่ประกาศกำหนดไว้

4. ความต้องการพิเศษคืออะไร

คำตอบ : เนื่องจาก สทศ. ได้จัดการทดสอบให้น้องๆ ที่มีความบกพร่องทางสายตา การได้ยิน และทางร่างกาย โดยแบ่งเป็น 6 ประเภท และมีการเตรียมการจัดการทดสอบให้ตามความเหมาะสม ดังนี้

001 ตาบอดต้องการข้อสอบอักษรเบรลล์ (ภาษาอังกฤษตัวเต็ม)

 • ผู้ที่ตาบอด และอ่านอักษรเบรลล์ได้ โดยวิชาภาษาอังกฤษใช้ตัวเต็ม ให้เลือกประเภทนี้

002 ตาบอดต้องการข้อสอบอักษรเบรลล์ (ภาษาอังกฤษตัวย่อ)

 • ผู้ที่ตาบอด และอ่านอักษรเบรลล์ได้ โดยวิชาภาษาอังกฤษใช้ตัวย่อ ให้เลือกประเภทนี้

** 001 และ 002 สทศ. จะเตรียมข้อสอบอักษรเบรลล์ (ยกเว้นวิชาภาษาต่างประเทศ PAT 7) ผู้ช่วยฝนกระดาษคำตอบ และจัดให้อยู่ในห้องพิเศษที่แยกจากห้องสอบปกติ

003 ตาเลือนราง ต้องการข้อสอบอักษรขยาย

 • ผู้ที่ตาเลือนราง และไม่สามารถอ่านตัวหนังสือขนาดปกติได้ (ไม่ใช่สายตาสั้นแล้วใส่แว่นนะ) ให้เลือกประเภทนี้ สทศ. จะเตรียมข้อสอบที่ขยายตัวอักษรใหญ่เป็นพิเศษให้ ผู้ช่วยฝนกระดาษคำตอบ (กรณีที่ต้องการ) และจัดให้อยู่ในห้องพิเศษที่แยกจากห้องสอบปกติ

004 ตาบอด/ตาเลือนรางต้องการผู้ช่วยอ่าน

 • ผู้ที่ตาบอด และไม่สามารถอ่านอักษรเบรลล์ได้ หรือผู้ที่ตาเลือนราง จนไม่สามารถอ่านหนังสือเองได้ ต้องมีผู้ช่วยอ่านข้อสอบให้ให้เลือกประเภทนี้ สทศ. จะเตรียมผู้ช่วยอ่านข้อสอบ ผู้ช่วยฝนกระดาษคำตอบ และจัดให้อยู่ในห้องพิเศษที่แยกจากห้องสอบปกติ

005 พิการทางร่างกายต้องการผู้ช่วยพาเดินเข้าห้องสอบ

 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและต้องการให้อานวยความสะดวกในการเดินเข้าห้องสอบได้ให้เลือกประเภทนี้ สทศ. จะประสานสนามสอบให้ดูแลตามความเหมาะสม

006 บกพร่องทางการได้ยิน

 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ให้เลือกประเภทนี้ เพื่อให้ สทศ. ประสานสนามสอบให้ดูแลตามความเหมาะสม

การกรอกข้อมูลกรณีนี้จะอยู่ตรงหัวข้อ “ความต้องการพิเศษ” ดังนั้น ขอให้เลือกประเภทให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และความต้องการของผู้สมัครสอบเอง และตรวจสอบความถูกต้องก่อนการสมัครสอบ สทศ. จะยึดตามข้อมูลที่ผู้สมัครสอบกรอกไว้ในระบบ… ระวัง!!! ผู้ที่ไม่ได้มีความบกพร่อง แล้วให้ข้อมูลว่าบกพร่องไว้ อาจจะต้องสอบด้วยข้อสอบพิเศษที่ สทศ. จัดไว้ให้ตามที่แจ้งไว้

5. ถ้าตอนสมัครสอบ สนามสอบในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี เต็ม ! ต้องทำอย่างไร

คำตอบ : ถ้าเกิดกรณีที่ในช่วงสมัครสอบ สนามสอบในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี เต็มทุกสนามสอบแล้วยังไม่ได้เลือกสนามสอบไว้เลย ให้ผู้สมัครคงเขต/อำเภอที่เลือกไว้ ตอนสมัครสอบ สทศ. จะจัดสนามสอบให้ผู้สมัครสอบตามเขต/อำเภอที่ระบุไว้ หรือที่ใกล้เคียง หรือที่ยังมีที่ว่างอยู่ ผู้สมัครสอบไม่จำเป็นต้องเลือกสนามสอบ ในจังหวัดอื่น หากไม่ได้ประสงค์จะไปสอบในจังหวัดนั้นๆ

6. หลังจากสมัครสอบไปแล้วถ้าจะเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายวิชา ต้องทำอย่างไร

คำตอบ :

1. สมัครสอบแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงิน ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบใหม่ได้ โดยเลือกวิชาที่จะสอบใหม่ และพิมพ์ใบจ่ายเงินใบล่าสุดไปชำระเงินเท่านั้น หากผู้สมัครสอบสมัครสอบใหม่แต่ใช้ใบชำระเงินใบเดิม สถานะการชำระเงินของผู้สมัครสอบจะไม่เปลี่ยนแปลงต้องติดต่อ สทศ. ทันที

2. สมัครสอบและชำระเงินแล้ว ให้ผู้สมัครสอบสมัครสอบเฉพาะวิชาที่ต้องการเพิ่มเติมเท่านั้น และพิมพ์ใบชำระเงินไปชำระเงิน ระบบจะรวมวิชาทุกใบสมัครที่ชำระเงินแล้วให้เองอัตโนมัติ สำหรับการเปลี่ยนแปลงรายวิชาไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องสมัครสอบเพิ่มเติมเท่านั้น

3. ต้องการเปลี่ยนแปลงรายวิชาภาษาต่างประเทศ (PAT 7) หลังจากชำระเงินแล้ว ให้ผู้สมัครสอบยื่นคำร้องพร้อมเหตุผลที่ขอเปลี่ยนรายวิชามายัง สทศ. สทศ. จะพิจารณาตามความจำเป็น และจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้หากเห็นเหตุสมควร

7. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ หลังการชำระเงินแล้ว ต้องทำอย่างไร

คำตอบ : การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครสอบในระบบ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลที่ผู้สมัครสอบไม่สามารถแก้ไขได้เอง ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน ผู้สมัครสอบต้องส่งเอกสารมายัง สทศ. ทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ e-mail : testingservice@niets.or.th สทศ. จะดำเนินการแก้ไขข้อมูลหลังจากได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ ไม่เกิน 2 วัน

2. ข้อมูลอื่นๆ ในระบบ นอกจากข้อมูลตามข้อ 1 ผู้สมัครสอบ สามารถแก้ไขข้อมูลได้เองในระบบส่วนบุคคล
การดำเนินการแก้ไขข้อมูลต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่ สทศ. กำหนด

8. พิมพ์ใบจ่ายเงิน ไม่ได้ต้องทำอย่างไร

คำตอบ : กรณีที่กดพิมพ์ใบจ่ายเงิน หรือบัตรแสดงข้อมูลสถานที่สอบ เลขที่นั่งสอบ แล้วไม่ปรากฎหน้าจอใหม่ ให้ดำเนินการดังนี้

1. ให้ผู้สมัครสอบเลือกเมนูด้านบนคำว่า TOOLS

พิมพ์ใบจ่ายเงิน ไม่ได้ต้องทำอย่างไร

2. ไปที่ POP UP BLOCKER แล้วเลือกคำว่า TURN OFF POP UP BLOCKER

พิมพ์ใบจ่ายเงิน ไม่ได้ต้องทำอย่างไร

3. แล้วกดคำว่า พิมพ์ หลังจากกดคำว่า “พิมพ์” จะปรากฎหน้าจอใหม่ ดังภาพด้านล่างนี้

พิมพ์ใบจ่ายเงิน ไม่ได้ต้องทำอย่างไร

9. ชำระเงินในการสมัครสอบได้ช่องทางไหนบ้าง

คำตอบ : น้องๆ สามารถทำการชำระเงินค่าสมัครสอบได้ 2 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่

 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส

** ไม่สามารถจ่ายค่าสมัครสอบผ่าน E-banking หรือตู้เอทีเอ็มได้

10. สมัครสอบผิดวิชา จ่ายเงินไปแล้วควรทำอย่างไร

คำตอบ : เข้าไปในระบบแล้วทำการสมัครเพิ่ม แต่ให้น้องๆ เลือกตรงวิชาที่ต้องการสมัครเพิ่ม หลังจากนั้นพิมพ์ใบจ่ายเงินไปจ่ายอีกรอบ (เท่ากับว่าจะต้องจ่าย 2 ครั้ง แต่ในครั้งที่สองให้เราจ่ายแค่วิชาที่สมัครเพิ่มเท่านั้น) ดังนั้น น้องๆ คนไหนไม่อยากที่จะเสียเงินหลายๆ รอบ ก่อนสมัครสอบควรเช็ควิชาที่ต้องการสอบให้ดีเสียก่อน

11. สมัครสอบในโทรศัพท์ แล้วเข้าระบบใหม่ เพื่อทำการพิมพ์ในชำระเงินในคอมฯ ได้ไหม

คำตอบ : ถ้ายืนยันวิชาที่สอบ และยืนยันจังหวัด/อำเภอ ที่ต้องการสมัครสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถออกจากระบบในโทรศัพท์ได้เลย และทำการเข้าระบบใหม่ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลย

12. จำเป็นหรือเปล่า ที่สมัครวันนี้ และจะต้องจ่ายค่าสมัครเลย

คำตอบ : ไม่จำเป็น .. แต่ในบางพื้นที่สนามสอบอาจจะเต็มก่อนได้ แต่สำหรับน้องๆ คนไหนที่สมัครสอบในเขตพื้นที่ต่างหวัดที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ สามารถจ่ายเงินได้จนถึงวันทาง สทศ. ได้กำหนดไว้เลย

คำถามทั้งหมดได้ที่ : www.niets.or.th

บทความที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา 2564

บทความที่เกี่ยวข้อง