dek62 o-net TCAS TCAS62 ข้อสอบ ข้อสอบ O-NET ข้อสอบพร้อมเฉลย รูปแบบข้อสอบ วิชาภาษาไทย

TCAS62 เนื้อหาที่ออกสอบ วิชาภาษาไทย O-NET ม.6 | ข้อสอบ + เฉลย

Home / ONET / TCAS62 เนื้อหาที่ออกสอบ วิชาภาษาไทย O-NET ม.6 | ข้อสอบ + เฉลย

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับช่วงเทศกาลสอบของน้อง ๆ ม.6 และเป็นที่รู้กันดีว่าในการสอบของแต่ละสนามนั้นมีความห่างกันเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์ท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการสอบ O-NET, GAT/PAT และ 9 วิชาสามามัญ และเราจะทำอย่างไรดีในการเตรียมตัวอ่านหนังสือ ฝึกทำข้อสอบ ให้ทันเวลา

เนื้อหาที่ออกสอบ วิชาภาษาไทย O-NET ม.6

ซึ่งคำตอบง่าย ๆ เลยก็คือ เราจะต้องมีวิธีการวางแผนในการอ่านหนังสือที่ดีนั่นเอง แต่ถ้าจะให้เรามานั่งอ่านหนังสือแต่ละวิชาทั้งหมดนี้คงไม่ทันอย่างแน่นอน ดังนั้นในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวมเนื้อที่จะออกสอบในวิชาภาษาไทย สำหรับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 มาฝากน้อง ๆ #dek62 กันด้วย จะได้เจาะลึกกันถูกบท อ่านถูกจุดกันนะจ๊ะ ถ้าพร้อมแล้วมาลุยกันเลย…

ก่อนที่เราจะมาดูว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างที่ออกสอบในวิชาภาษาไทย O-NET ม.6 บ้างนั้น มาดูกันก่อนดีกว่าว่าในปีนี้วิชาภาษาไทยจะมีรูปแบบข้อสอบเป็นอย่างไร?

รูปแบบข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่

1. แบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 70 ข้อ คะแนนรวม 90 คะแนน (แบ่งออกเป็นจำนวน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน และจํานวน 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน)

2. แบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน จำนวน 10 ข้อ คะแนนรวม 10 คะแนน (ข้อละ 1 คะแนน)

** รวมจำนวนข้อสอบทั้งหมด 80 ข้อ และมีคะแนนรวมอยู่ที่ 100 คะแนน โดยมีเวลาที่ใช้ในการสอบ 120 นาที

เนื้อหาที่ออกสอบ วิชาภาษาไทย O-NET ม.6

เนื้อหาที่ออกสอบ จาก สทศ.

การอ่าน

เป็นการอ่านจับใจความวรรณคดีและวรรณกรรมในหนังสือเรียน รวมทั้งบทเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ โดยเป็นข้อสอบปรนัยมี 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 20 ข้อ รวม 40 คะแนนเต็ม

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

การเขียน

สำหรับรูปแบบข้อสอบจะเป็น 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 12 ข้อ และแบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน จำนวน 3 ข้อ รวมคะแนนทั้ง 2 แบบ 15 คะแนนเต็ม โดยการเขียนนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทของเนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

1. การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

 • การเขียนประวัติย่อในการสมัครงาน หรือศึกษาต่อ
 • การเขียนจดหมายกิจธุระในชีวิตประจำวัน
 • การเขียนโครงงาน
 • การเขียนรายงานวิชาการ
 • การเขียนรายงานประชุม
 • การกรอกแบบรายการต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
 • การเขียนวิจารณ์

2. การเขียนเรียงความ

การเขียนเรียงความแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่าง ๆ และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์

3. การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

การเขียนรายงานเชิงวิชาจะเน้นการเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง รวมทั้งประเมินงานเขียนของผู้อื่นด้วย

เนื้อหาที่ออกสอบ วิชาภาษาไทย O-NET ม.6

การฟัง การดู และการพูด

รูปแบบข้อสอบจะเป็น 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 2 ข้อ และแบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน จำนวน 1 ข้อ รวมคะแนนทั้ง 2 แบบ 3 คะแนนเต็ม และสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทของเนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

1. การพูดสรุปสาระสําคัญและการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ได้ฟังและดู

ผู้สอบต้องมีวิจารณญาณ ในการเลือกเรื่องที่ดูวิเคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิด การใช้ภาษาความน่าเชื่อถือของเรื่องที่ดู ประเมินสิ่งที่ฟังและดูแล้วนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้จริง

2. การพูดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

 • การอภิปราย
 • การพูดแสดงทรรศนะ
 • การพูดโน้มน้าวใจ
 • การกล่าวสุนทรพจน์
 • การโต้วาที

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

หลักการใช้ภาษาไทย

มีรูปแบบข้อสอบเป็น 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 21 ข้อ และแบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน จำนวน 6 ข้อ รวมคะแนนทั้ง 2 แบบ 27 คะแนนเต็ม มีเนื้อหาที่ออกสอบ ดังนี้

 • ธรรมชาติของภาษา
 • พลังของภาษา
 • ลักษณะของภาษาไทย
 • พยางค์และคำ
 • ความหมายของคำ
 • การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในปัจจุบัน
 • หลักการใช้ถ้อยคำและสำนวน
 • หลักการร้อยเรียงประโยค
 • หลักการสังเกตคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
 • หลักการสร้างคำในภาษาไทย
 • ระดับของภาษา
 • คำราชาศัพท์และคำสุภาพ
 • หลักการแต่ง โคลง ร่าย และฉันท์
 • อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น
 • หลักการสร้างคำในภาษาไทย
 • การประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • ภูมิปัญญาทางภาษาในท้องถิ่น

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

วรรณคดีและวรรณกรรม

การวิจารณ์และประเมินค่าวรรณคดี วรรณกรรม วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมอาเซียน และบทอาขยาน โดยมี 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 15 ข้อ รวม 15 คะแนนเต็ม

ดาวน์โหลดรูปแบบข้อสอบภาษาไทย O-NET ม.6 : คลิกที่นี่

เนื้อหาที่ออกสอบ วิชาภาษาไทย O-NET ม.6

เรื่องที่มีโอกาสสูงในการออกสอบ O-NET ม.6 #TCAS62

ก่อนที่เราจะจบบทความนี้กันไปนั้น แคมปัส-สตาร์ ก็แอบเก็งข้อสอบที่คาดว่าจะมีโอกาสออกสูงมาบอกน้อง ๆ กันด้วยนะจ๊ะ

 • ภาษาที่ใช้เขียนรายงานวิชาการ
 • การเขียนประกาศ (วิธีการเขียน / คำที่ใช้)
 • เสียงและอักษรแทนเสียง
 • คำไทยแท้
 • คำพ้อง
 • การสร้างคำ
 • คำยืมบาลี / สันสฤต / เขมร
 • ฉันทลักษณ์คำประพันธ์
 • ภาพพจน์ / จินตภาพ
 • สัมผัสร้อยกรอง / เล่นเสียง / เล่นคำ / ซ้ำคำ / คำอัพภาส
 • ข้อคิด / วัฒนธรรม / ความรู้จากวรรณคดีหรือวรรณกรรม

** เมื่อน้อง ๆ รู้แล้วว่ารูปแบบข้อสอบและเนื้อหาที่จะมีอะไรบ้าง ไปลุยกันได้เลย อ่านหนังสือกันหนักแล้ว อย่าลืม!! ดูแลสุขภาพกันด้วยนะ ทานอาหารที่มีประโยชน์ ช่วยบำรุงสมองกันด้วยนะ และที่สำคัญถ้าเรามีอาการง่วงนอนหรือเพลียก็ไม่ควรฝืนที่จะอ่านหนังสือต่อไป ควรพักเสียก่อน แล้วค่อยกลับมาใหม่ดีกว่า (เพราะถ้าฝืนไปนอกจากจะเสียงพลังงานไปเปล่า ๆ แล้ว ยังอ่านหนังสือไม่เข้าหัวด้วยนะ ไม่รู้เรื่องแน่นอน)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ข้อสอบ + เฉลย วิชาภาษาไทย O-NET ม.6

01 ภาษาไทย ม.6 ปีการศึกษา 2558

01 ภาษาไทย ม.6 ปีการศึกษา 2559

01 ภาษาไทย ม.6 ปีการศึกษา 2560

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

บทความที่น่าสนใจ