tu หอสมุด

หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมพัฒนาสู่ยุคการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมพัฒนาสู่ยุคการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งเผยพฤติกรรมผู้ใช้ห้องสมุดเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยี จึงกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาโดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อสนับสนุนการให้บริการและการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา หรือ “Ubiquitous Learning”

หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หอสมุดฯ วางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ทางหอสมุดฯ ได้วางแนวทางในการจัดการระบบบริหารคุณภาพตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 ในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ให้บริการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และมุ่งสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงมีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพและกฎระเบียบของส่วนราชการ

โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 และผ่านการรับรองในเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ คือบุคลากรที่มีศักยภาพ ในการพัฒนา เข้าใจงานทุกส่วนของหอสมุดอย่างแท้จริง มีความมุ่งมั่นตั้งใจและร่วมมือกันพัฒนาระบบการทำงานและคุณภาพของห้องสมุดอย่างจริงจัง จนสามารถบรรลุตามแผนที่วางไว้ในเวลาไม่นาน

หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบ่งพฤติกรรมผู้ใช้บริการ ได้ 3 กลุ่ม

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการ พบว่าผู้ใช้บริการมี 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี กลุ่มนักศึกษาปริญญาโทและนักวิจัย และกลุ่มอาจารย์และบุคลากร โดยพฤติกรรมการใช้บริการแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มแรก คือ กลุ่มที่มาห้องสมุดเพื่อใช้สถานที่ทำงานหรือกิจกรรมส่วนตัวแต่ไม่ได้ใช้ทรัพยากรข้อมูลในห้องสมุด

กลุ่มที่สองมีการผสมผสานกันระหว่างการใช้ทรัพยากรกับการใช้พื้นที่ห้องสมุด

และกลุ่มที่สาม เป็นกลุ่มที่ไม่ได้เข้าห้องสมุด แต่ใช้ทรัพยากรของห้องสมุดผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ที่เข้าถึงได้ด้วยอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ

หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความท้าทาย คือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก

ผศ. เอกรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความท้าทายที่สำคัญคือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ห้องสมุดจึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานอยู่เสมอ รวมถึงต้องบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ

“ดังนั้น วิสัยทัศน์โดยรวมในการพัฒนาห้องสมุดจึงเป็นการปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย เพื่อให้ห้องสมุดสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ การวิจัยและทำงานต่างๆ ของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ในขณะเดียวกันต้องนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ห้องสมุดเป็นระบบดิจิทัลมากที่สุดเพื่อรองรับการใช้บริการแบบทุกที่ทุกเวลา ด้วยทุกอุปกรณ์สื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาหาความรู้และใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุดได้ทุกที่ ทุกเวลา หรือที่เรียกว่าเป็น Ubiquitous Learning นอกจากนี้ภายในห้องสมุดอาจจะต้องมีการจัดโซนนิ่งใหม่ให้มีพื้นที่สำหรับการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น”

ภายหลังพิธีรับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของห้องสมุด ในยุคการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา

เริ่มด้วยเรื่อง “การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ กรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อด้วยเรื่อง “การประกันคุณภาพในสถาบันการศึกษา” วิทยากรโดย อาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รองผู้อำนวยการสายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเสวนาในหัวข้อ “ก้าวแรกสู่การจัดการแบบสากล”