คณะบริหารธุรกิจ ม.รามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดประวัติคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / เปิดประวัติคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งเมื่อปี 2514 จนถึงปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เปิด ทำการเรียน การสอน มาแล้วเป็นเวลา 30 ปี

ประวัติคณะบริหารธุรกิจ ม.ราม

คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้ง ขึ้นตาม พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย รามคำแหง พ.ศ. 2514 มีที่ทำการ คณะเริ่มแรกเป็นอาคาร ชั้นเดียว อยู่บริเวณอาคาร สำนักบริการ ทางวิชาการ และ ทดสอบ ประเมินผลปัจจุบัน ซึ่งรู้จักกันในนาม “ตึกเล้าไก่”โดยมี ศาสตราจารย์ไพบูลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี เป็นคณบดีคนแรก และ เป็นหนึ่งในผู้เริ่มก่อตั้ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

สำนักบริการและวัดผลมหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือ "ตึกเล้าไก่"

ปีการศึกษา 2514
สาขาวิชาที่เปิดสอน สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

บุคลากร คณาจารย์ 11 คน
ธุรการ 3 คน
นักการภารโรง 6 คน
นักศึกษา 7,200 คน

ปีการศึกษา 2515 : เพิ่มสาขาวิชาและขยายอัตรากำลัง
สาขาวิชาที่เปิดสอน
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

บุคลากร คณาจารย์ 25 คน
ธุรการ 10 คน
นักการภารโรง 8 คน
นักศึกษา 1,704 คน

 

คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปีการศึกษา 2517 : ดำเนินการจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นคณะใหม่และได้แยกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ออกจาก คณะบริหารธุรกิจ
ต่อมาคณะบริหารธุรกิจได้ย้ายมาอยู่ตึกใหม่ ชื่ออาคารศรีสัชชนาลัย
สาขาวิชาที่เปิดสอน
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบัญชี

บุคลากร คณาจารย์ 36 คน
ธุรการ 21 คน
นักการภารโรง 12 คน
นักศึกษา 14,317 คน

 

ปัจจุบัน : คณะบริหารธุรกิจ จัดการเรียนการสอน 8 สาขาวิชา
สาขาที่เปิดสอน
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

บุคลากร คณาจารย์ 74 คน ดังนี้.
รองศาสตราจารย์ 41 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 คน
อาจารย์ 20 คน
ธุรการ 75 คน
นักการภารโรง 27 คน
นักศึกษา จำนวน 92,541 คน

ข้อมูลจาก: http://www.ba.ru.ac.th/