Webometrics การจัดอันดับ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยด้านคุณภาพวิชาการ

สุดยอด! มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยด้านคุณภาพวิชาการ ประจำปี 2017

Home / ข่าวการศึกษา / สุดยอด! มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยด้านคุณภาพวิชาการ ประจำปี 2017

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านคุณภาพวิชาการ โดย Webometrics เว็บไซต์การจัดอันดับสถาบันการศึกษาจากประเทศสเปน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขึ้นแท่นอันดับ 1 ของประเทศ ตามมาด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามลำดับ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังผงาดขึ้นแท่นครองแชมป์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสมัยที่ 7 ติดต่อกันอีกด้วย ส่วนในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ก็สามารถครองอันดับ 1 ไว้ได้อีกครั้ง และมหาวิทยาลัยรังสิต ก็ยังคงรักษาอันดับที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนไว้ได้ด้วยเช่นกัน

จุฬาฯ ครองอันดับ 1 ของประเทศ ด้านคุณภาพวิชาการ (เดือนกรกฎาคม)

โดย หลักการจัดอันดับของ “Webometrics Ranking of World Universities” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ จากประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info

ทั้งนี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรืออื่นๆ วัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” เกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบด้วย

  1. Presence 5%
  2. Visibility 50%
  3. Transparency or Penness 10 %
  4. Excholar or Scholar 35%

สำหรับ มหาวิทยาลัยไทย ที่ติดอันดับด้านคุณภาพวิชาการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2017 มีดังต่อไปนี้

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านคุณภาพวิชาการ ในประเทศไทย 10 อันดับแรก

10 อันดับแรก มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีดังต่อไปนี้ 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับ 548 ของโลก)

2. มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับ 549 ของโลก)

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับ 730 ของโลก)

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับ 732 ของโลก)

5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อันดับ 885 ของโลก)

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อันดับ 989 ของโลก)

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อันดับ 1045 ของโลก)

8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อันดับ 1099 ของโลก)

9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับ 1203 ของโลก)

10. มหาวิทยาลัยนเรศวร (อันดับ 1274 ของโลก)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

10 อันดับแรก กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีดังต่อไปนี้ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อยู่อันดับ 26 ของไทย และอันดับ 3741 ของโลก)

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (อยู่อันดับ 29 ของไทย และอันดับ 3842 ของโลก)

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (อยู่อันดับ 36 ของไทย และอันดับ 4478 ของโลก)

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (อยู่อันดับ 38 ของไทย และอันดับ 4672 ของโลก)

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อยู่อันดับ 44 ของไทย และอันดับ 5238 ของโลก)

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (อยู่อันดับ 49 ของไทย และอันดับ 5594 ของโลก)

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อยู่อันดับ 50 ของไทย และอันดับ 5632 ของโลก)

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (อยู่อันดับ 51 ของไทย และอันดับ 5666 ของโลก)

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (อยู่อันดับ 53 ของไทย และอันดับ 5712 ของโลก)

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (อยู่อันดับ 55 ของไทย และอันดับ 5750 ของโลก)

กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

9 อันดับแรก กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อันดับ 24 ของไทย และอันดับ 3681 ของโลก)

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (อันดับ 33 ของไทย และอันดับ 4016 ของโลก)

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (อันดับ 41 ของไทย และอันดับ 4798 ของโลก)

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อันดับ 42 ของไทย และอันดับ 5010 ของโลก)

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (อันดับ 48 ของไทย และอันดับ 5517 ของโลก)

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (อันดับ 52 ของไทย และอันดับ 5674 ของโลก)

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (อันดับ 56 ของไทย และอันดับ 5926 ของโลก)

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อันดับ 65 ของไทย และอันดับ 6828 ของโลก)

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (อันดับ 70 ของไทย และอันดับ 7070 ของโลก)

มหาวิทยาลัยเอกชน

10 อันดับแรก กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน มีดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยรังสิต (อันดับ 19 ของไทย และอันดับ 2943 ของโลก)

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (อันดับ 20 ของไทย และอันดับ 3184 ของโลก)

3. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (อันดับ 21 ของไทย และอันดับ 3187 ของโลก)

4. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (อันดับ 22 ของไทย และอันดับ 3368 ของโลก)

5. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (อันดับ 28 ของไทย และอันดับ 3842 ของโลก)

6. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อันดับ 32 ของไทย และอันดับ 3980 ของโลก)

7. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (อันดับ 35 ของไทย และอันดับ 4274 ของโลก)

8. มหาวิทยาลัยพายัพ (อันดับ 40 ของไทย และอันดับ 4743 ของโลก)

9. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (อันดับ 43 ของไทย และอันดับ 5083 ของโลก)

10. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (อันดับ 46 ของไทย และอันดับ 5333 ของโลก)

ส่วนมหาวิทยาลัยที่ติด Top 10 อันดับแรกของโลก

ส่วนมหาวิทยาลัยที่ติด Top 10 อันดับแรกของโลก มีดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด 

2. มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 

3. สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์

4. มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์

5. มหาวิทยาลัยมิชิแกน

6. มหาวิทยาลัยวอชิงตัน

7. มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด

8. มหาวิทยาลัยคอร์เนล

9. มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย 

10. มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : www.webometrics.info/en/asia/thailand, blog.eduzones.com