GAT GAT/PAT PAT ตัวอย่างข้อสอบ นักเรียน

เนื้อหา รูปแบบ จำนวน และตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2560

Home / GAT/PAT / เนื้อหา รูปแบบ จำนวน และตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2560

ประกาศออกมาแล้ว!! สำหรับรายละเอียด เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เนื้อหา รูปแบบ จำนวน และตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2560

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และ ครั้งที่ 2/2560

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และ ครั้งที่ 2/2560

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และ ครั้งที่ 2/2560

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และ ครั้งที่ 2/2560

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และ ครั้งที่ 2/2560

———————————————–

เนื้อหาการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2560

GAT ความถนัดทั่วไป

เนื้อหาการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2560

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

เนื้อหาการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2560

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

เนื้อหาการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2560

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหาการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2560

 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

เนื้อหาการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2560

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

เนื้อหาการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2560

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

เนื้อหาการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2560

PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

เนื้อหาการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2560

PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

เนื้อหาการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2560

 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

เนื้อหาการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2560

PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

เนื้อหาการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2560

PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

เนื้อหาการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2560

PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

เนื้อหาการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2560

———————————————–

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

GAT เชื่อมโยง

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

GAT ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : www.niets.or.th/th/catalog/view/246

บทความแนะนำ