cmu mfu บรรยากาศน่าเรียน ม.เชียงใหม่ ม.แม่ฟ้าหลวง

2 มหาวิทยาลัยบรรยากาศน่าเรียน ม.เชียงใหม่ VS ม.แม่ฟ้าหลวง

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / 2 มหาวิทยาลัยบรรยากาศน่าเรียน ม.เชียงใหม่ VS ม.แม่ฟ้าหลวง

แป๊บๆ ก็จะหมดปีกันแล้ว เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกิน หลายๆ คนคงสัมผัสได้ถึงอากาศที่เริ่มๆ จะเย็นกันบ้างแล้ว ในช่วงเช้าๆ และกลางคืน แต่บรรยากาศแบบมหา’ลัยภาคเหนือของไทยเราล่ะ จะเป็นยังไงกันบ้าง? มา Battle กันเลยดีกว่า

มหาวิทยาลัยบรรยากาศน่าเรียน ม.เชียงใหม่ VS ม.แม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา… มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ตามโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค พ.ศ.2501 ตั้งอยู่ ณ ดินแดนล้านนา อันเป็นแหล่งสะสมวัฒนธรรมอันล้ำค่ามานานกว่า 700 ปี มีสภาพภูมิประเทศงดงามท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันเป็นธรรมชาติ บริเวณเชิงดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นับตั้งแต่มีการเรียกร้องให้ขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกสู่ภูมิภาค โดยขอให้รัฐบาลจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 ในที่สุดการเรียกร้องก็สัมฤทธิ์ผลก่อให้เกิดความภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่ง แก่ชาวล้านนา

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2503 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น โดยกำหนดให้เปิดสอนในปีการศึกษา 2507 และให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการเตรียมการจัดตั้ง วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2507 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 81 ตอนที่ 7 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2507 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และได้มีวันเปิดเรียนครั้งแรกในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2507

คณะที่เปิดสอน
ในระยะเริ่มต้นได้เปิดดำเนินการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการเริ่มสอนเพียง 3 คณะ ที่เป็นรากฐานของทุกสาขาวิชา คือ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ต่อมาในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีคณะทั้งสิ้น 21 คณะด้วยกัน ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, แพทยศาสตร์, เกษตรศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, เทคนิคการแพทย์, วิจิตรศิลป์, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, อุตสาหกรรมเกษตร, สัตวแพทยศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, การสื่อสารมวลชน, รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี, นิติศาสตร์

บรรยากาศรอบๆ มหา’ลัย / สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
บรรยาการรอบๆ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติ มีอากาศที่สบายๆ และมีบรรยากาศที่ทำให้รู้สึกถึงความผ่อนคลาย แค่ลัมพัดผ่านในช่วงฤดูหนาวก็รู้สึกเย็นๆ แล้ว เพราะเป็นพื้นที่ธรรมชาติ ทั้งยังเป็นดินแดนล้านนา อันเป็นแหล่งสะสมวัฒนธรรมอันล้ำค่า อยู่ในบริเวณเชิงดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เริ่มจากสถานที่สำคัญในมหา’ลัยอย่าง อ่างแก้ว สถานที่นี้คือ อ่างเก็บน้ำของ ม.เชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า ของมหา’ลัย ซึ่งอ่างแก้วนอกจากจะใช้กักเก็บน้ำเพื่อใช้ภายในมหา’ลัยแล้วยังเป็นสถานที่สวยงาม และน่าพักผ่อนหย่อนใจของลูกช้าง มช ด้วยเช่นกัน

สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ เป็นที่เคารพนับถือของชาว มช ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ม.เชียงใหม่ มีการจัดกิจกรรมแรกของปีด้วยการพานักศึกษาใหม่มาขึ้นดอยกัน เรียกว่า ประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประเพณีนี้เป็นประเพณีที่นิสิต นักศึกษารุ่นพี่ จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาเรียนในสถาบัน เพื่อทำให้น้องใหม่ได้รู้จักกับรุ่นพี่ และเรียนรู้วิธีการประพฤติตัวในสังคม สถานศึกษานั้นอย่างเหมาะสม และจุดประสงค์หลักอีกหนึ่งอย่างก็คือ ให้น้องๆ ได้นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ อันเป็นสิ่งศักด์สิทธิ์ที่ชาวเชียงใหม่ให้ความเคารพ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอ ใกล้เคียงกันนั้นยังมี พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ซึ่งมีพระตำหนัก และสวนดอกไม้ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมได้อีกด้วย

ผลคะแนนจากชาว Campus Star
เป็นที่รู้จัก : 9.5
คณะน่าสนใจ : 9.5
บรรยากาศรอบมหา’ลัย : 8.5
มีเอกลักษณ์  : 8.5
สถานที่เที่ยว  : 9
คะแนนรวม : 45 คะแนน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติความเป็นมา… มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาลตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย เริ่มต้นด้วยปี พ.ศ.2534-2536 ประชาชนชาวเชียงรายได้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับสูงขึ้นในจังหวัด มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาไว้ 3 ทิศทางด้วยกัน หนึ่งในสามทิศทางนั้น คือ “การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ซึ่งไม่เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประชากรในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ตลอดจนประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอีกด้วย จึงมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น
โดยในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 คณะกรรมการกลั่นกรองงานฝ่ายสังคมของรัฐบาลในสมัยที่ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี มอบให้ทบวงมหาวิทยาลัย จัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2541 และเพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงใช้พระราชสมัญญา “แม่ฟ้าหลวง” เป็นชื่อมหาวิทยาลัยโดยเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษาแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2542

คณะที่เปิดสอน
เดิมแรกเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกของมหาวิทยาลัยนั้น มหา’ลัยเปิดรับนักศึกษา 2 สาขาคือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ต่อจากนั้นได้มีการพัฒนาเป็นมหา’ลัยซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน ดังนั้นผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ม.แม่ฟ้าหลวง ได้จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 14 สำนักวิชา สามารถอำนวยการสอนได้ 38 หลักสูตร 77 สาขาวิชา

บรรยากาศรอบๆ มหา’ลัย / สถานที่เที่ยวใกล้เคียง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ ณ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีบรรยากาศที่ดีมาก จนติดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่โรแมนติก และบรรยากาศดีที่สุด แต่บทจะร้อนนี่ ก็ร้อนสุดๆ เช่นกัน เมื่อหน้าหนาวมาถึงที่นี่ก็หนาวจนนักศึกษา แทบไม่อยากออกไปไหนเช่นกัน แต่ทว่าบรรยากาศหน้าหนาววิวทิวทัศน์รอบๆ มหา’ลัยเป็นอะไรที่ดึงดูดมากๆ ไม่ว่าจะกับตัวนักศึกษาในมหา’ลัยเอง หรือแม้แต่กับนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาเยี่ยมชมก็ตาม มหา’ลัยมีศูนย์วัฒนธรรมจีนสิรินธร ตั้งอยู่ในบริเวณ ม.แม่ฟ้าหลวง ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนโดนช่างฝีมือจากจีนโดยแท้ แค่เดินเข้าไปก็เหมือนอยู่ในประเทศจีนเลยล่ะ เป็นสถานที่ๆ นักท่อง

เที่ยวนิยมเข้ามาชมสถาปัตยกรรมกันบ่อยๆ
นอกจากนี้ใกล้กันยังมี วิหารลานทอง มีพระประธานให้กราบไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคลกัน สถาปัตยกรรมแบบไทยๆ ใกล้ๆ กันอีกที่หนึ่งก็คือ วัดร่องขุน ผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชาวเชียงราย อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ที่ประกาศตนอุทิศชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนาในรูปของงานพุทธศิลป์ของแผ่นดิน ความมุ่งหมายในการสร้างต้องการเปรียบเทียบเสมือนเมืองสววรค์ พระอุโบสถงดงามด้วยลวดลายปูนปั้น และประดับด้วยกระจกสีขาวล้วน ซึ่งสีขาวหมายถึงพระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้านักท่องเที่ยว และนักศึกษามักจะแวะเวียนกันไปที่วัดร่องขุนเพื่อนสักการะบูชาพระประธานภายในโบถส์ และมาถ่ายรูป หรือนั่งเรียนวาดรูปกัน

ผลคะแนนจากชาว Campus Star

เป็นที่รู้จัก : 9
คณะน่าสนใจ : 9
บรรยากาศรอบมหา’ลัย : 9
มีเอกลักษณ์  : 8.5
สถานที่เที่ยว  : 9
คะแนนรวม : 44.5 คะแนน

ผลคะแนนที่ได้ออกมา คือ

ทั้ง 2 มหา’ลัยมีความน่าสนใจทั้งคู่เลย แต่ดูเหมือนว่าหลายๆ คนยังไม่คุ้นชินกับ ม.แม่ฟ้าหลวงสักเท่าไหร่เนื่องจากเป็นมหา’ลัยที่เปิดมาได้ไม่นานมากนัก ทำให้ ม.เชียงใหม่ชนะไป 45 ต่อ 44.5 คะแนน แต่ทั้งคู่ก็เป็นมหา’ลัยภายเหนือที่ขึ้นชื่อเรื่องบรรยากาศดีมากๆ เหมือนกัน สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนในมหาวิทยาลัยที่บรรยากาศดี ทั้ง 2 มหา’ลัยนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆ เพราะทั้งมีบรรยากาศมหา’ลัยที่น่าอยู่ อากาศก็ดี สถานที่เที่ยวน่าสนใจก็เยอะ แถมน้องๆ ที่ต้องอยู่หอ หรืออยู่ไกลบ้านยังได้ฝึกฝนตนเองอีกด้วย

ข้อมูลจาก :
นิตยสาร Campus star V.19 (ธันวาคม 2014) , www.prcmu.cmu.ac.th , www.alumni.cmu.ac.th , www.panoramio.com/photo/81739476 , www.panoramio.com/ChaoChaoswalker , www.mfu.ac.th, pantip.com/topic/32796395