คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ค่าเทอม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ค่าเทอม 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะครุศาสตร์ มีทั้งแบบเหมาจ่าย – จ่ายตามหน่วยกิต

Home / ข่าวการศึกษา / ค่าเทอม 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะครุศาสตร์ มีทั้งแบบเหมาจ่าย – จ่ายตามหน่วยกิต

ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง สำหรับคณะน่าเรียนอย่าง หลักสูตรครุศาสตร์/หลักสูตรศึกษาศาสตร์ ที่ใครอยากเป็นครูต้องเรียนคณะนี้เลย แต่ก็ใช่ว่าคนที่ไม่อยากเป็นครูจะเรียนไม่ได้นะคะ เพราะในหลักสูตรนี้สามารถแยกออกเป็นสาขาวิชาย่อย ๆ น่าเรียนอีกมากมายด้วยกัน รวม 10 ค่าเทอมมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะครุศาสตร์ มาฝาก

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะครุศาสตร์

บทความนี้ แคมปัส-สตาร์ จะพาน้อง ๆ ทุกคนมาดูอัตราค่าเล่าเรียนหรือค่าเทอมในหลักสูตรครุศาสตร์ / หลักสูตรศึกษาศาสตร์ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) กันค่ะ

1. มรภ.สวนสุนันทา

หลักสูตรครุศาสตร์

– ลงทะเบียนไม่เกิน 10 หน่วยกิจ เหาจ่ายภาคเรียนละ 8,000 บาท
– ลงทะเบียนเกิน 10 หน่วยกิจ เหาจ่ายภาคเรียนละ 14,000 บาท

** อัตราค่าใช้จ่ายแรกเข้า

– ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  200 บาท
– ค่าบัตรนักศึกษา 100 บาท
– ค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท
– ค่าประกันอุบัติเหตุ 280 – 550 บาท
– ค่ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา 1,400 บาท
– ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 1,500 บาท

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : ssru.ac.th

ค่าเทอม 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะครุศาสตร์

2. มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนละ 11,000 บาท
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาคเรียนละ 11,200 บาท
– สาขาวิชาชีววิทยา ภาคเรียนละ 13,100 บาท
– สาขาวิชาเคมี ภาคเรียนละ 13,200 บาท
– สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคเรียนละ 13,000 บาท
– สาขาวิชาประถมศึกษา ภาคเรียนละ 11,300 บาท
– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนละ 11,200 บาท
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาคเรียนละ 13,300 บาท
– สาขาวิชาพลศึกษา ภาคเรียนละ 11,200 บาท
– สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาคเรียนละ 13,200 บาท
– สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนละ 11,300 บาท
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนละ 11,300 บาท
– สาขาวิชาภาษาไทย ภาคเรียนละ 11,200 บาท
– สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา ภาคเรียนละ 11,200 บาท
– สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา ภาคเรียนละ 13,200 บาท
– สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ภาคเรียนละ 13,300 บาท

ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)

– สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ภาคเรียนละ 11,200 บาท
– สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคเรียนละ 11,000 บาท
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ภาคเรียนละ 11,300 บาท

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : financebsru.bsru.ac.th

3. มรภ.จันทรเกษม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

หลักสูตร 5 ปี ชำระ 10 ภาคเรียนปกติ ดังนี้

– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนละ 8,700 บาท
– สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ภาคเรียนละ 9,900 บาท
– สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคเรียนละ 10,300 บาท
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนละ 8,700 บาท
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาคเรียนละ 9,200 บาท
– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนละ 8,900 บาท
– สาขาวิชาพลศึกษา ภาคเรียนละ 9,300 บาท
– สาขาวิชาภาษาจีน ภาคเรียนละ 8,600 บาท
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนละ 11,200 บาท

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : eadmission.chandra.ac.th

…..

4. มรภ.ราชนครินทร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนละ 7,500 บาท
– สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาคเรียนละ 7,500 บาท
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาคเรียนละ 8,500 บาท
– สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาคเรียนละ 7,500 บาท
– สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนละ 7,500 บาท
– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนละ 7,500 บาท
– สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว-การสอนภาษาไทย ภาคเรียนละ 7,500 บาท
– สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา-การสอนภาษาไทย ภาคเรียนละ 7,500 บาท
– สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาคเรียนละ 7,500 บาท

** อัตราค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

– ค่าสมัครเข้าเรียน 300 บาท
– ค่าออกเอกสารหลักฐานการแสดงผลการศึกษา ฉบับละ 100 บาท
– ค่าออกใบแทนเอกสารต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเคยออกให้แล้ว ฉบับละ 300 บาท
– ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด วันละ 20 บาท ** รวมแล้วไม่เกิน ภาคเรียนละ 1,000 บาท

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : academic.rru.ac.th

5. มรภ.เพชรบูรณ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

– ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย) 7,500 บาท/ภาคการศึกษา

** ค่าธรรมการศึกษาเป็นรายครั้ง มีดังต่อไปนี้

– ค่าสมัครคัดเลือกเข้าเรียน คนละ 300 บาท
– ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
– ค่าปรับการชำระเงินค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายหลังกำหนด วันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท
– ค่าโอนผลการเรียน คนละ 200 บาท
– ค่าลงทะเบียนบัณฑิต คนละ 500 บาท

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : academic.pcru.ac.th

ค่าเทอม 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะครุศาสตร์

6. มรภ.รำไพพรรณี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนละ 12,000 บาท
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาคเรียนละ 12,000 บาท
– สาขาวิชาพลศึกษา ภาคเรียนละ 12,000 บาท
– สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนละ 12,000 บาท
– สาขาวิชาภาษาไทย ภาคเรียนละ 12,000 บาท
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนละ 12,000 บาท
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนละ 12,000 บาท
– สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคเรียนละ 12,000 บาท
– สาขาวิชาเคมี ภาคเรียนละ 12,000 บาท
– สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ภาคเรียนละ 12,000 บาท

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www2.rbru.ac.th

7. มรภ.วไลยอลงกรณ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 11,500 บาทต่อปีการศึกษา
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 11,500 บาทต่อปีการศึกษา
– สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 11,500 บาทต่อปีการศึกษา
– สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 11,500 บาทต่อปีการศึกษา
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 11,500 บาทต่อปีการศึกษา
– สาขาวิชาภาษาจีน 23,500 บาทต่อปีการศึกษา
– สาขาวิชาภาษาไทย 11,500 บาทต่อปีการศึกษา
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 23,500 บาทต่อปีการศึกษา
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 23,500 บาทต่อปีการศึกษา

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.vru.ac.th

8. มรภ.สุราษฎร์ธานี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนละ 11,650 บาท
– สาขาวิชาภาษาไทย ภาคเรียนละ 11,650 บาท
– สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาคเรียนละ 11,650 บาท
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนละ 11,650 บาท
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาคเรียนละ 12,650 บาท
– สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนละ 11,650 บาท
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนละ 11,650 บาท
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนละ 11,650 บาท

** แต่ถ้าเป็นภาคเรียนฤดูร้อน จะมีอัตราเล่าเรียนภาคเรียนละ 6,000 บาท

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.sru.ac.th

…..

9. มรภ.เชียงราย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เหมาจ่ายรายปี 15,000 บาท
– ภาคเรียนที่ 1 7,500 บาท
– ภาคเรียนที่ 2 7,500 บาท

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เหมาจ่ายรายปี 15,000 บาท
– ภาคเรียนที่ 1 7,500 บาท
– ภาคเรียนที่ 2 7,500 บาท

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เหมาจ่ายรายปี 15,000 บาท
– ภาคเรียนที่ 1 7,500 บาท
– ภาคเรียนที่ 2 7,500 บาท

สาขาวิชาภาษาไทย เหมาจ่ายรายปี 15,000 บาท
– ภาคเรียนที่ 1 7,500 บาท
– ภาคเรียนที่ 2 7,500 บาท

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เหมาจ่ายรายปี 14,400 บาท
– ภาคเรียนที่ 1 7,200 บาท
– ภาคเรียนที่ 2 7,200 บาท

สาขาวิชาสังคมศึกษา เหมาจ่ายรายปี 14,400 บาท
– ภาคเรียนที่ 1 7,200 บาท
– ภาคเรียนที่ 2 7,200 บาท

สาขาวิชาพลศึกษา เหมาจ่ายรายปี 14,400 บาท
– ภาคเรียนที่ 1 7,200 บาท
– ภาคเรียนที่ 2 7,200 บาท

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน เหมาจ่ายรายปี 14,400 บาท
– ภาคเรียนที่ 1 7,200 บาท
– ภาคเรียนที่ 2 7,200 บาท

สาขาวิชาเคมี เหมาจ่ายรายปี 15,000 บาท
– ภาคเรียนที่ 1 7,500 บาท
– ภาคเรียนที่ 2 7,500 บาท

สาขาวิชาฟิสิกส์ เหมาจ่ายรายปี 15,000 บาท
– ภาคเรียนที่ 1 7,500 บาท
– ภาคเรียนที่ 2 7,500 บาท

สาขาวิชาชีววิทยา เหมาจ่ายรายปี 15,000 บาท
– ภาคเรียนที่ 1 7,500 บาท
– ภาคเรียนที่ 2 7,500 บาท

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ เหมาจ่ายรายปี 14,400 บาท
– ภาคเรียนที่ 1 7,200 บาท
– ภาคเรียนที่ 2 7,200 บาท

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เหมาจ่ายรายปี 15,000 บาท
– ภาคเรียนที่ 1 7,500 บาท
– ภาคเรียนที่ 2 7,500 บาท

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เหมาจ่ายรายปี 14,400 บาท
– ภาคเรียนที่ 1 7,200 บาท
– ภาคเรียนที่ 2 7,200 บาท

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ หมาจ่ายรายปี 16,000 บาท
– ภาคเรียนที่ 1 8,000 บาท
– ภาคเรียนที่ 2 8,000 บาท

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : reg2.crru.ac.th

เปิดเหตุผลที่คนอยากเป็นครูและค่าตอบแทนครู

Link : seeme.me/ch/goodmorningthailand/qAy1XN

10. มรภ.เพชรบุรี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สายวิทยาศาสตร์

– สาขาวิชาเคมี เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 11,000 บาท
– สาขาวิชาชีววิทยา เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 11,000 บาท
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 11,000 บาท
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 11,000 บาท
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 11,000 บาท
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 16,000 บาท
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 11,000 บาท

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สายสังคมศาสตร์

– สาขาวิชาพลศึกษา เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 10,000 บาท
– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 10,000 บาท
– สาขาวิชาภาษาไทย เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 10,000 บาท
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 10,000 บาท
– สาขาวิชาศิลปศึกษา เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 10,000 บาท
– สาขาวิชาสังคมศึกษา เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 10,000 บาท
– สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ เหมาจ่าย ภาคเรียนละ 10,000 บาท

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.pbru.ac.th

บทความที่น่าสนใจ