คณะน่าเรียน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จบแล้วทำงานอะไร นักวิเคราะห์การเงิน มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการเงิน

บัญชี กับ การเงิน ต่างกันอย่างไร ? แล้วจะเลือกเรียนอะไร เรียนที่ไหนดี

Home / ข่าวการศึกษา / บัญชี กับ การเงิน ต่างกันอย่างไร ? แล้วจะเลือกเรียนอะไร เรียนที่ไหนดี

น้องๆ หลายคนคงจะเคยได้ยินชื่อ สาขาวิชาบัญชี กับ สาขาวิชาการเงิน กันมาบ้างใช่ไหมล่ะคะ ซึ่งทั้งสองสาขานี้มักจะรวมอยู่ในคณะบริหารธรุกิจ หรือไม่ก็คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีใช่ไหมล่ะคะ แล้วทั้งสองสาขานี้ต่างกันอย่างไร เราลองมาดูรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชากันดีกว่า

บัญชี กับ การเงิน ต่างกันอย่างไร

ทั้งสองภาควิชานี้ก็เกี่ยวข้องกับเงิน และตัวเลขทั้งคู่ แต่ถึงอย่างไรก็ตามรายระเอียดที่ภาควิชาเน้นสอนในแต่ละสาขาย่อมต้องแตกต่างกันอย่างแน่นอน แล้วการเงิน กับบัญชี เขาเรียนอะไรกัน ?

การเงินเรียนอะไร

ใจความสำคัญของการเรียน การเงิน คือ การเรียนรู้วิธีคิด และการตัดสินใจทางการเงิน เพื่อบริหารเงินที่มีอยู่ในมือให้ก่อเกิดมูลค่าขึ้นมา อย่างการนำเงินไปลงทุนในโครงการต่างๆ การจัดหาทุน การบริหารเงินให้อยู่ในสภาพคล่อง รวมทั้งการบริหารความเสียงทางการเงินด้วย

สรุป การเงิน คือ การเรียนรู้ที่จะหาเงิน และบริหารเงินที่มีในมือว่า ควรเอาไปใช้อย่างไรจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทำอย่างไรให้เงินเรามีเงินเพิ่มขึ้น

บัญชีเรียนอะไร

แต่ใจความสำคัญของการเรียน บัญชี คือ การเรียนรู้การบันทึก และการวิเคราะห์รายการทางการค้า เพื่อนำข้อมูลส่วนนี้มาวิเคราะห์ แปรผล และใช้ในการวางแผนทางธุรกิจต่อไป นอกจากนี้การเรียนบัญชีก็ยังต้องรู้จักกลยุทธ์ทางการตลาด เพราะผลลัพธ์ที่ได้มาจากตัวเลขในบัญชีก็จะสัมพันธ์กับกิจกกรมการตลาดต่างๆ ที่ทำขึ้นมาเพื่อให้ธุรกิจขับเคลื่อนต่อไปได้

สรุป บัญชี คือ การเรียนรู้ที่จะประมวลผลตัวเลขบัญชีที่บันทึกเอาไว้ แล้วเอาผลลัพธ์ที่ได้มาขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินไปข้างหน้า ด้วยการใช้วิธีการต่างๆ

บัญชีเรียนอะไร

แล้วจะเลือกเรียนอะไรดี

สำหรับน้องๆ ที่ยังเลือกไม่ได้ก็ให้ลองถามตัวเองดูว่าชอบสายงานแบบไหน เพราะอาชีพหลังจากเรียนจบก็แตกต่างกัน ถ้าเป็นสายการเงินก็จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงิน เช่น

  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
  • ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (การเงิน)
  • นักวิเคราะห์สินเชื่อ
  • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  • เจ้าหน้าที่การเงิน
  • นักวิเคราะห์การเงิน
  • ผู้จัดการฝ่ายสัญญาเช่าซื้อขาย
  • นักวิเคราะห์ความเสี่ยง

นอกจากนี้คุณสมบัติเบื้องต้นของการเรียนสองสาขานี้ก็ยังแตกต่างกันอีกด้วย อย่างคนที่เรียนสาขาการเงินควรมีความสนใจในคณิตศาสตร์ และสถิติ เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี เพื่อที่จะผสมผสานความรู้เหล่านี้มาเป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ และการตัดสินใจทางการเงิน นอกจากนี้ยังควรที่จะมีความสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลง และปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และของโลกอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนบัญชีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คุณสมบัติของผู้เรียน การงานอาชีพในสายบัญชี ฯลฯ สามารถเข้าไปอ่านได้ ที่นี่

ถ้าอยากเรียนการเงินเรียนที่ไหนดี

สำหรับน้องๆ ที่เลือกได้แล้วว่าอยากเรียนการเงินแล้วจะเรียนที่ไหนดี อย่างคณะที่เปิดสาขาการเงินแล้วมีชื่อเสียงในประเทศไทยก็อย่างเช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น แต่นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายสถาบันที่เปิดสาขาการเงิน แต่อาจจะใช้ชื่อที่ต่างกัน เช่น การเงินและการธนาคาร เป็นต้น

เรียนการเงินเรียนที่ไหนดี

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนภาควิชาการเงิน

1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Link คลิกที่นี่

2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Link คลิกที่นี่

3. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : Link คลิกที่นี่

4. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  : Link คลิกที่นี่

5. วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล : Link คลิกที่นี่

6. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล : Link คลิกที่นี่

7.  คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Link คลิกที่นี่

8.  คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : Link คลิกที่นี่

9. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Link คลิกที่นี่

10. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร : Link คลิกที่นี่

11. คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ : Link คลิกที่นี่

12. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา : Link คลิกที่นี่

13. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง : Link คลิกที่นี่

14. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : Link คลิกที่นี่

15. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต : Link คลิกที่นี่

16. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี : Link คลิกที่นี่

17. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : Link คลิกที่นี่

18. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Link คลิกที่นี่

19. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : Link คลิกที่นี่

20. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน : Link คลิกที่นี่

21. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : Link คลิกที่นี่

22. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : Link คลิกที่นี่

23. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Link คลิกที่นี่

ที่มา : FN TU , วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความแนะนำ