ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัย เปิดเทอม เปิดเรียน

วันเปิด-ปิดเทอม ของแต่ละมหาวิทยาลัย | ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

Home / วาไรตี้ / วันเปิด-ปิดเทอม ของแต่ละมหาวิทยาลัย | ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ใกล้เข้ามาแล้วกับการเปิดเรียนอีกครั้งของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ของทุกปี นิสิตนักศึกษาจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจ เพื่อความพร้อมในการเริ่มการศึกษาใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น

วันเปิด-ปิดเทอม ปีการศึกษา 2561

วันนี้แคมปัส-สตาร์ได้รวบรวมวันเปิด-ปิดเทอมของแต่ละมหาวิทยาลัย มาให้น้องๆ นิสิตนักศึกษาได้ตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยของเรานั้น เปิด-ปิดเทอมเมื่อไร จะได้เตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคต้น : 14 สิงหาคม 2561 – 19 ธันวาคม 2561
ภาคปลาย : 7 มกราคม 2562 – 22 พฤษภาคม 2562
ที่มา: reg.chula.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาคต้น : 14 สิงหาคม 2561 – 4 ธันวาคม 2561
ภาคปลาย : 14 มกราคม 2562 – 12 พฤษภาคม 2562
ที่มา: web.reg.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ภาคต้น : 6 สิงหาคม 2561 – 24 ธันวาคม 2561
ภาคปลาย : 14 มกราคม 2562 – 27 พฤษภาคม 2562
ที่มา: grad.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาคต้น : 6 สิงหาคม 2561 – 3 ธันวาคม 2561
ภาคปลาย : 11 ธันวาคม 2562
ที่มา: reg2.nu.ac.th

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาคต้น : 6 สิงหาคม 2561 – 13 ธันวาคม 2561
ภาคปลาย : 7 มกราคม 2562 – 20 พฤษภาคม 2562
ที่มา: registrar

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคต้น : 6 สิงหาคม 2561 – 18 ธันวาคม 2561
ภาคปลาย : 7 มกราคม 2562 – 3 มิถุนายน 2562
ที่มา: registrar.kku.ac.th

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคต้น : 6 สิงหาคม 2561 – 12 ธันวาคม 2561
ภาคปลาย : 2 มกราคม 2562 – 22 พฤษภาคม 2562
ที่มา: reg.cmu.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาคต้น : 14 สิงหาคม 2561 – 17 ธันวาคม 2561
ภาคปลาย : 14 มกราคม 2562 – 27 พฤษภาคม 2562
ที่มา: regis.kmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาคต้น : 6 สิงหาคม 2561 – 11 ธันวาคม 2561
ภาคปลาย : 7 มกราคม 2562 – 22 พฤษภาคม 2562
ที่มา: acdserv.kmutnb.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาคต้น : 6 สิงหาคม 2561 – 19 ธันวาคม 2561
ภาคปลาย : 14 มกราคม 2562 – 25 พฤษภาคม 2562
ที่มา: 2.reg.kmitl.ac.th

มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาคต้น : 4 สิงหาคม 2561 – 12 ธันวาคม 2561
ภาคปลาย : 5 มกราคม 2562 – 13 พฤษภาคม 2562
ที่มา: reg.buu.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาคต้น : 6 สิงหาคม 2561 – 28 ตุลาคม 2561
ภาคปลาย : 26 พฤศจิกายน 2561 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
ที่มา: sut.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาคต้น : 25 มิถุนายน 2561 – 29 ตุลาคม 2561
ภาคปลาย : 19 พฤศจิกายน 2561 – 25 มีนาคม 2562
ที่มา: reg.mju.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคต้น : 27 สิงหาคม 2561 – 29 ธันวาคม 2561
ภาคปลาย : 28 มกราคม 2562 – 3 มิถุนายน 2562
ที่มา: reg.mfu.ac.th

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาคต้น : 30 กรกฎาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561
ที่มา: ces.wu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาคต้น : 14 สิงหาคม 2561 – 18 ธันวาคม 2561
ภาคปลาย : 7 มกราคม 2562 – 21 พฤษภาคม 2562
ที่มา: swu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาคต้น : 14 สิงหาคม 2561 – 16 ธันวาคม 2561
ภาคปลาย : 7 มกราคม 2562 – 11 พฤษภาคม 2562
ที่มา: reg.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ภาคต้น : 20 สิงหาคม 2561 – 8 ธันวาคม 2561
ภาคปลาย : 14 มกราคม 2562 – 11 พฤษภาคม 2562
ที่มา: bu.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ภาคต้น : 18 มิถุนายน 2561 – 30 กันยายน 2561
ภาคปลาย : 5 พฤศจิกายน 2561 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
ที่มา: kbu.ac.th

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ภาคต้น : 14 สิงหาคม 2561 – 1 ธันวาคม 2561
ภาคปลาย : 7 มกราคม 2562 – 27 เมษายน 2562
ที่มา: dpu.ac.th

มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาคต้น : 20 สิงหาคม 2561 – 7 ธันวาคม 2561
ภาคปลาย : 7 มกราคม 2562 – 26 เมษายน 2562
ที่มา: 2.rsu.ac.th

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ภาคต้น : 11 มิถุนายน 2561 – 21 กันยายน 2561
ที่มา: 2.rbac.ac.th

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ภาคต้น : 14 สิงหาคม 2561 – 8 ธันวาคม 2561
ภาคปลาย : 7 มกราคม 2562 – 27 เมษายน 2562
ที่มา: reg5.utcc.ac.th

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ภาคต้น : 18 สิงหาคม 2561 – 10 ธันวาคม 2561
ภาคปลาย : 5 มกราคม 2562 – 27 พฤษภาคม 2562
ที่มา: grad.hcu.ac.th

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ภาคต้น : 6 สิงหาคม 2561 – 23 ธันวาคม 2561
ภาคปลาย : 7 มกราคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2562
ที่มา: au.edu

::> เรื่องเล่าน่ารู้ของเด็กเอแบค | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (สุวรรณภูมิ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาคต้น : 7 สิงหาคม 2561 – 27 พฤศจิกายน 2561
ภาคปลาย : 7 มกราคม 2562 – 29 เมษายน 2562
ที่มา: reg.chandra.ac.th

มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาคต้น : 14 สิงหาคม 2561 – 17 ธันวาคม 2561
ภาคปลาย : 14 มกราคม 2562 – 27 พฤษภาคม 2562
ที่มา: does.up.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ภาคต้น : 25 มิถุนายน 2561 – 25 ตุลาคม 2561
ที่มา: reg.rmutk.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาคต้น : 6 สิงหาคม 2561 – 23 ธันวาคม 2561
ภาคปลาย : 7 มกราคม 2562 – 12 พฤษภาคม 2562
ที่มา: oreg.rmutt.ac.th

บทความแนะนำ