ทหาร นักเรียนทหาร แนะแนวการศึกษา โรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนเตรียมทหาร

13 เหล่าน่าเรียน โรงเรียนนายสิบทหารบก – เรียนฟรี มีเงินเดือนให้ พร้อมบรรจุยศสิบตรี 

Home / ข่าวการศึกษา / 13 เหล่าน่าเรียน โรงเรียนนายสิบทหารบก – เรียนฟรี มีเงินเดือนให้ พร้อมบรรจุยศสิบตรี 

โรงเรียนนายสิบทหารบก เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตนายทหารชั้นประทวรให้กับกองทัพบก โดยเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะเปิดรับสมัครคัดเลือกทั้งบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร (ประจำการ) และอาสาสมัครทหารพราน เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

เรียนฟรี มีเงินเดือนให้ – โรงเรียนนายสิบทหารบก

โดยที่ใน 1 ปีแรก น้อง ๆ จะได้เข้าเรียนที่ โรงเรียนนายสิบทหารบก ซึ่งจะเน้นศึกษาเกี่ยวกับวิชาทางทหารเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็จะมีวิชาการเข้ามาผสมบ้างเล็กน้อย หลังจากนั้นน้อง ๆ จะได้เลือกว่าต้องการเข้าศึกษาต่อในเหล่าไหน โดยจะต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ ที่น้อง ๆ เลือกเข้าศึกษาต่อเป็นระยะเวลา 6 เดือน (โดยไม่มีการแบ่งผลัด รวมระยะเวลาในการเรียนอยู่ 1 ปี 6 เดือน) เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับแต่งตั้งยศเป็น “นายทหารชั้นประทวนยศสิบตรี”

และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ จะพาน้อง ๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายสิบทหารบกมาดูกันว่าทั้ง 13 เหล่าที่เปิดสอนนั้น มีอะไรบ้าง?

บทความเพิ่มเติม > โรงเรียนนายสิบทหารบก เปิดรับสมัคร หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ปี 2563

โรงเรียนนายสิบทหารบก

13 เหล่าที่เปิดสอน โรงเรียนนายสิบทหารบก

1. เหล่าทหารราบ
ศึกษาที่โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ 6 เดือน หลังจากนั้นจะได้รับการบรรจุเป็น นายทหารชั้นประทวนยศสิบตรี

2. เหล่าทหารม้า
ศึกษาในโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า 6 เดือน หลังจากนั้นจะได้รับการบรรจุเป็น นายทหารชั้นประทวนยศสิบตรี

3. เหล่าทหารปืนใหญ่
ศึกษาในโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 6 เดือน หลังจากนั้นจะได้รับการบรรจุเป็น นายทหารชั้นประทวนยศสิบตรี

4. เหล่าทหารช่าง
ศึกษาในโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 6 เดือน หลังจากนั้นจะได้รับการบรรจุเป็น นายทหารชั้นประทวนยศสิบตรี

5. เหล่าทหารสื่อสาร
ศึกษาในโรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร 6 เดือน หลังจากนั้นจะได้รับการบรรจุเป็นนายทหารชั้นประทวนยศสิบตรี

6. เหล่าทหารการสัตว์
ศึกษาในโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก 6 เดือน หลังจากนั้นจะได้รับการบรรจุเป็น นายทหารชั้นประทวนยศสิบตรี

7. เหล่าทหารขนส่ง
ศึกษาในโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก 6 เดือน หลังจากนั้นจะได้รับการบรรจุเป็น นายทหารชั้นประทวนยศสิบตรี

8. เหล่าทหารสรรพาวุธ
ศึกษาในโรงเรียนสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 6 เดือน หลังจากนั้นจะได้รับการบรรจุเป็น นายทหารชั้นประทวนยศสิบตรี

9. เหล่าทหารพลาธิการ
ศึกษาในโรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก 6 เดือน หลังจากนั้นจะได้รับการบรรจุเป็น นายทหารชั้นประทวนยศสิบตรี

10. เหล่าทหารการเงิน
ศึกษาในโรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก 6 เดือน หลังจากนั้นจะได้รับการบรรจุเป็น นายทหารชั้นประทวนยศสิบตรี

11. เหล่าทหารสารบรรณ
ศึกษาในโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก 6 เดือน หลังจากนั้นจะได้รับการบรรจุเป็น นายทหารชั้นประทวนยศสิบตรี

12. เหล่าทหารแพทย์
ศึกษาในโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก 6 เดือน หลังจากนั้นจะได้รับการบรรจุเป็น นายทหารชั้นประทวนยศสิบตรี

13. เหล่าทหารการข่าว
ศึกษาในโรงเรียนข่าวทหารบก กรมข่าวทหารบก 6 เดือน หลังจากนั้นจะได้รับการบรรจุเป็น นายทหารชั้นประทวนยศสิบตรี

โรงเรียนนายสิบทหารบก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่า และผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา (ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ)

2. เป็นชายไทย อายุตั้งแต่ 18 – 22 ปี ไม่รับสมัครผู้ที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และผู้ที่ขอผ่อนผันทุกกรณี ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 (รด.ปี 3) ขึ้นไป ซึ่งต้องมีหลักฐานใบสำคัญ หรือหากเป็นทหารกองหนุนต้องมีใบกองหนุน (สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (สด.43) มาแสดงต่อกรรมการรับสมัคร

3. ทหารกองประจำการ, พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) และอาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก ต้องมีอายุไม่เกิน 24 ปี (ถ้าสมัครนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบจะต้องประจำการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี)

4. มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

5. เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

6. ต้องว่ายน้ำได้เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร

7. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือ ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

8. ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

วิธีการสมัครสอบ โรงเรียนนายสิบทหารบก

1. น้อง ๆ สามารถสมัครออนไลน์ หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ : http://atc.rta.mi.th/ หรือ www.radd-atc.com และที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : โรงเรียนนายสิบทหารบก

2. เดินทางไปสมัครได้ด้วยตนเองที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก ตามวันและเวลาที่กำหนดรับสมัครในแต่ละปีการศึกษา (อ้างอิงจากปีการศึกษา 2562 จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม)

โรงเรียนนายสิบทหารบก

วิธีการคัดเลือก

1. สอบข้อเขียน เป็นการสอบภาควิชาการ เนื้อหาที่ออกสอบจะเป็นวิชาเรียนในระดับ ม.ปลาย ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

2. ผู้ที่สอบผ่านรอบวิชาการ จะได้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

มีโอกาสได้เข้าเรียนที่ โรงเรียนเตรียมทหาร

เมื่อน้อง ๆ ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนายสิบทหารบกจบระดับชั้นปีที่ 1 แล้ว ก็จะได้เลือกเหล่าที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ ซึ่งในช่วงนี้สำหรับน้อง ๆ ที่มีผลการเรียนดี โดยเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้จาก โรงเรียนนายสิบทหารบก ในแต่ละปีการศึกษาจะมีโควตาให้นักเรียนไปศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ประมาณปีการศึกษาละ 20 นายด้วยกัน)

และเมื่อน้อง ๆ เรียนจบแล้วจะได้รับการบรรจุเป็นนายสิบ ก็สามารถไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ เพื่อนำวุฒิการศึกษามาสอบเทียบทำการเลื่อนยศได้เช่นกัน เมื่อมีอายุงานราชการถึงเกณฑ์แล้ว

เรียนฟรี มีเงินเดือนให้ด้วย…

ในช่วงแรกของการเข้าศึกษาอาจจะมีเสียค่าใช้จ่ายบ้างเล็กน้อย แต่หลังจากนั้นน้อง ๆ ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน นอกจากนี้น้อง ๆ อาจจะได้รับเงินเดือนด้วยประมาณ 3,000 บาทต่อเดือน ดังนั้นน้อง ๆ ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องเงินค่าเล่าเรียนเลย เพราะที่นี่ เรียนฟรี! ที่พักฟรี! และมีเงินเดือนให้!

ภาพและข้อมูลจาก : www.rtopcadet.com, FB : เรียนต่อไหนดี, วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความที่น่าสนใจ