GAT GAT/PAT PAT ข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ นักเรียน เนื้อหาที่ออกสอบ

เนื้อหาที่ออกสอบ + ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

Home / GAT/PAT / เนื้อหาที่ออกสอบ + ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

ปิดรับสมัครกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยมีกำหนดการสอบดังนี้ ได้แก่ GAT/PAT มีกำหนดการสอบระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561 และการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา มีกำหนดสอบในระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 (สามารถเข้าไปดูปฏิทินการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา : คลิกที่นี่)

เนื้อหาที่ออกสอบ + ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

ทั้งนี้ในการสอบ GAT/PAT จากเดิมที่มีการจัดการสอบหลายครั้งในหนึ่งปี แต่สำหรับในปีการศึกษานี้ได้ลดเหลือการสอบเพียงครั้งเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มวิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (PAT7) คือ วิชาความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7) โดยมีการจัดสอบในวันเวลาเดียวกับการสอบ PAT 7.1 – 7.6 นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่น้องๆ ควรรู้ไว้ก็คือ เนื้อหาที่ใช้สอบ จำนวนข้อสอบ และตัวอย่างข้อสอบในปีที่ผ่านมา ตามมาดูรายละเอียดกันได้เลย

เนื้อหาที่ใช้สอบ GAT/PAT ปี 2561

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1. GAT ความถนัดทั่วไป

โดยมีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 60 ข้อ เต็ม 300 คะแนน

ส่วนที่ 1 เชื่อมโยง เต็ม 150 คะแนน

 • การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

ส่วนที่ 2 การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ เต็ม 150 คะแนน

 1. Speaking and Conversation
 2. Vocabulary
 3. Structure and Writing
 4. Reading Comprehension

2. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

โดยมีจำนวนข้อสอบทั้งหมดจำนวน 45 ข้อ เต็ม 300 คะแนน

 1. ตรรกศาสตร์
 2. เซต
 3. ระบบจำนวนจริง
 4. ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
 5. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 6. เรขาคณิตวิเคราะห์
 7. ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม
 8. เมทริกซ์
 9. เวกเตอร์
 10. จำนวนเชิงซ้อน
 11. กำหนดการเชิงเส้น
 12. ลำดับและอนุกรม
 13. แคลคูลัสเบื้องต้น
 14. การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
 15. ความน่าจะเป็น
 16. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 17. การแจกแจงปกติ
 18. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

** เป็นการคิดและแก้ไขปัญหาเชิงคณิตศาสตร์

2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

โดยมีจำนวนข้อสอบทั้งหมดจำนวน 100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน

 1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
 2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 3. สารและสมบัติของสาร
 4. แรงและการเคลื่อนที่
 5. พลังงาน
 6. กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก
 7. ดาราศาสตร์และอวกาศ

** เป็นการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ ทักษะการอ่านข้อความ/สถานการณ์/การทดลองทางวิทยาศาสตร์

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

โดยมีจำนวนข้อสอบทั้งหมดจำนวน 70 ข้อ เต็ม 300 คะแนน

 1. กลศาสตร์ (แรง มวล และการเคลื่อนที่)
 2. ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง
 3. เคมี (สาร และสมบัติของสาร)
 4. พลังงาน ความร้อน และของไหล
 5. คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม

** เป็นการคิดวิเคราะห์เชิงช่างและมิติสัมพันธ์ ความถนัดเชิงช่าง ความคิดเชิงตรรกะเชิงช่าง การแก้ปัญหา ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

โดยมีจำนวนข้อสอบทั้งหมดจำนวน 33 ข้อ เต็ม 300 คะแนน

 1. ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
 2. ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

** การรับรูป 2 มิติและรูปทรง 3 มิติ และการจัดองค์ประกอบ การวิเคราะห์เชิงตรรกะ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และทักษะการวาดภาพ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

โดยมีจำนวนข้อสอบทั้งหมดจำนวน 120 ข้อ เต็ม 300 คะแนน

 1. ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู
 2. สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม

** ทดสอบสมรรถนะภาพ และคุณสมบัติความเป็นครู สมรรถนะภาพทางการคิดเพื่อการเรียนรู้

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

โดยมีจำนวนข้อสอบทั้งหมดจำนวน 100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน

 1. ทัศนศิลป์
 2. ออกแบบ
 3. ดนตรี
 4. นาฏศิลป์/การแสดง

** การรับรู้ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และการบูรณาการความรู้ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

7. PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

โดยมีจำนวนข้อสอบทั้งหมดจำนวน 100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน

 1. คำศัพท์พื้นฐาน (Lexique)
 2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง (Grammaire)
 3. สำนวน (Expression)
 4. วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)
 5. การออกเสียง (Prononciation)

** ความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสาร

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

8. PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

โดยมีจำนวนข้อสอบทั้งหมดจำนวน 100 ข้อ 300 เต็ม คะแนน

 1. ไวยากรณ์ระดับคำ และระดับประโยค (Grammatik)
 2. คำศัพท์แยกปรเภทของคำ รวมทั้งสำนวนที่ประกอบขึ้นจากคำนามและคำกริยาและสำนวนที่มีความหมายเฉพาะ

** ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาเยอรมันในสถานการณ์และบริบทต่างๆ ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังรวมถึงความสามารถในการอ่านจับใจความ การสรุปความ การขยายความและการตีความ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

9. PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

โดยมีจำนวนข้อสอบทั้งหมดจำนวน 100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน

 1. คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน
 2. คันจิขั้นพื้นฐาน
 3. ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
 4. สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 5. ญี่ปุ่นศึกษา

** ความสามารถในการสื่อสาร เขียน และอ่าน

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10. PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

โดยมีจำนวนข้อสอบทั้งหมดจำนวน 100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน

 1. คำศัพท์และสำนวน
 2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง
 3. สัทอักษร
 4. ความรู้ทั่วไป
 5. อักษรจีน
 6. การเขียน
 7. การอ่าน
 8. สนทนา

** ความสามารถในการสื่อสาร อ่าน และเขียน

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11. PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

โดยมีจำนวนข้อสอบทั้งหมดจำนวน 100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน

 1. ไวยากรณ์
 2. วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย
 3. คำศัพท์
 4. ความเข้าใจภาษา

** ความสามารถในการอ่าน

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12. PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

โดยมีจำนวนข้อสอบทั้งหมดจำนวน 100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน

 1. คำศัพท์พื้นฐาน
 2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง
 3. ความเข้าใจภาษา

** ความสามารถในการอ่านเขียน แปลความ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

13. PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

โดยมีจำนวนข้อสอบทั้งหมด จำนวน 100 ข้อ เต็ม 300 คะแนน

 1. ไวยากรณ์
 2. คำศัพท์
 3. สังคมและวัฒนธรรม

** ความสามารถในการสื่อสาร และการอ่าน

ดูรายละเอียดเนื้อหาที่ใช้สอบ GAT/PAT ปี 2561 : คลิกที่นี่

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ปี 2561

รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ปี 2561 

รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ปี 2561 

รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ปี 2561 

 

รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ปี 2561 

รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ปี 2561 

รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ปี 2561 

รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ปี 2561 

รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ปี 2561 

รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ปี 2561 

รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ปี 2561 

รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ปี 2561 

รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ปี 2561 

ดูรายละเอียดการสอบ GAT/PAT ทั้งหมด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์ สทศ. : คลิกที่นี่

บทความที่น่าสนใจ