dek62 TCAS62 กำหนดการสอบ โอเน็ต

สทศ. เปิดระบบให้โรงเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET ทุกระดับชั้น เริ่ม 10 ต.ค. 61

Home / ONET / สทศ. เปิดระบบให้โรงเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET ทุกระดับชั้น เริ่ม 10 ต.ค. 61

หลังจากที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้ทำการเปิดระบบให้โรงเรียนนำส่งข้อมูลนักเรียนที่สามารถเข้าสอบ O-NET ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมานั้น ล่าสุด! ทาง สทศ. ก็ได้เปิดระบบให้โรงเรียนสามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ O-NET ทุกระดับชั้น รอบที่ 1 ได้ ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เปิดระบบให้โรงเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET

ซึ่งหากทางโรงเรียนได้ทำการตรวจสอบแล้ว และต้องการเพิ่มหรือลดจำนวนนักเรียนก็สามารถดำเนินการผ่านระบบ O-NET ของเว็บไซต์ สทศ. ได้ ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

แต่ทั้งนี้ สทศ. จะไม่อนุมัติให้มีการแก้ไขชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ แก้ไขข้อมูลเด็กพิเศษ หากทางโรงเรียนมีความประสงค์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ใช้แบบฟอร์ม สทศ.6 แบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูล พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องนำส่งที่สนามสอบในวันสอบ O-NET ด้วย

นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3

สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ต้องการใช้คะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 สามารถทำการสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. : www.niets.or.th

นักเรียนชั้น ม.6

ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่ต้องการใช้คะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 สามารถสมัครเข้าสอบได้ ในระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. : www.niets.or.th

** โดยการสมัครสอบของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการสมัครสอบ และ สทศ. จะทำการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

นักเรียนเทียบเท่า

สำหรับ นักเรียนเทียบเท่า (นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เช่น การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นาฏศิลป์ อาชีวศึกษา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือ Home school เป็นต้น) ทั้งนี้ หากไม่มีการดำเนินการภายในช่วงเวลาดังกล่าว (เหมือนกับนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6) สทศ. จะไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

กำหนดการสอบ O-NET

ป.6 – สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และประกาศผล ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

ม.3 – สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และประกาศผลสอบ ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

ม.6 – สอบวันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ. 2562 และประกาศผลสอบ ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ติดตามรายละเอียดการสอบ O-NET ได้ที่เว็บไซต์ สทศ. : www.niets.or.th

หน้า log in เข้าสู่ระบบการจัดสอบ O-NET ปี 2561 : www.newonetresult.niets.or.th

รายละเอียดต่าง ๆ การสอบ O-NET ปี 2561 : คลิกที่นี่

ประกาศผลสอบโอเน็ต ป.6 ม.3 ม.6 !

สามารถเช็คผลสอบ 3 ช่องทางนี้ : Link

ติวเข้ม ! แคลคูลัส Part 1

Link : seeme.me/ch/pparkmathacademy

แจก!! เทคนิคการจำ เรื่องการทดสอบสารชีวโมเลกุล

Link : seeme.me/ch/chemkrunas

บทความที่น่าสนใจ