รับตรง 60 แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯ มหาวิทยาลัยรังสิต (รอบที่ 1)

เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิธีการสอบตรง รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

รวมรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560

มศว รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง โดยแบ่งวิธีการรับสมัครออกเป็น 5 วิธีด้วยกัน รายละเอียดดังนี้