รับตรง 60 ประเภทโควตาวิชาเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560

โดยมีรายละเอียดดังนี้ .. คณะที่เปิดรับสมัคร กำหนดการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และขั้นตอนการการสมัคร ฯลฯ