รับตรง 60 โครงการพิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี โครงการพิเศษ 2560 รายละเอียดดังนี้

รับตรง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยมีคณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้

รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง ปีการศึกษา 2560 โดยจะแบ่งออกเป็นโครงการต่างๆ

รับตรง 60 โควตาเรียนดี (ม.6) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

มจพ. เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลัดสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาเรียนดี 2560 รายละเอียดดังนี้

รับตรง 60 แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯ มหาวิทยาลัยรังสิต (รอบที่ 1)

เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิธีการสอบตรง รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

รับตรง 60 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1 และ 2)

ม.บูรพา ประกาศปฎิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้