รวมรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560

มศว รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง โดยแบ่งวิธีการรับสมัครออกเป็น 5 วิธีด้วยกัน รายละเอียดดังนี้

รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับ 2 โครงการ คือโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศและโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน + ทุนการศึกษา