รับตรง 60 โควตาเรียนดี (ม.6) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

มจพ. เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลัดสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาเรียนดี 2560 รายละเอียดดังนี้

รับตรง 60 แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯ มหาวิทยาลัยรังสิต (รอบที่ 1)

เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิธีการสอบตรง รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

รับตรง 60 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1 และ 2)

ม.บูรพา ประกาศปฎิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

รวมรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560

มศว รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง โดยแบ่งวิธีการรับสมัครออกเป็น 5 วิธีด้วยกัน รายละเอียดดังนี้

รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับ 2 โครงการ คือโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศและโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน + ทุนการศึกษา